Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Świebodzin w sezonie 2020/2021

Gmina Świebodzin ogłasza przetarg

 • Adres: 66-200 Świebodzin, Rynkowa
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 684 750 916 , fax. 684 750 916
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Świebodzin
  Rynkowa 2
  66-200 Świebodzin, woj. lubuskie
  tel. 684 750 916, fax. 684 750 916
  REGON: 97077053400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swiebodzin.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Świebodzin w sezonie 2020/2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Świebodzin w sezonie 2020/2021. W zakres prowadzenia akcji zimowej wchodzić będzie :  odśnieżanie przy użyciu pługów odśnieżnych dróg i ulic,  uszorstnianie oblodzonej nawierzchni w miejscach wskazanych przez zamawiającego mieszanką piasko-soli,  skuwanie lodu w miejscach występowania lodowicy i wywóz lodu we wskazane miejsce,  wywóz śniegu z ulic miejskich wg wskazania zamawiającego,  czuwanie i zapewnienie pełnej gotowości sprzętu i kierowców do podjęcia działań prowadzenia akcji zimowej,  zakup materiałów uszorstniających tj. piasku i soli, oraz wykonywanie mieszanki z tych materiałów,  oczyszczenie z piasku nawierzchni jezdni po zakończeniu akcji zimowego utrzymania dróg w m. Gościkowo, Jordanowo, Rosin, Świebodzin 2 wiadukty w ciągu byłej DK3. Prowadzeniem akcji zimowego utrzymania objęte będą drogi m. Świebodzin oraz dróg gminnych w miejscowościach w pobliżu miasta tj. Grodziszcze , Ługów – droga w kierunku Koloni i świetlicy wiejskiej, przy kościele, m. Rozłogi, Zacisze, Kupienino drogi we wsi, Kupienino – droga od DK 92 do wioski, Wilkowo- Kamionka, Kolonia, od drogi krajowej nr 92 przy sklepie Aleks do boiska sportowego, oraz Chociule droga przy blokach, Lubinicko, droga Grodziszcze-Witosław-Glińsk. 2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wykazem dróg i ulic ze standardami i mapami poglądowymi - załącznik nr 1b, 1c, 1d, 1e do SIWZ. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1-1 do SIWZ oraz w dokumentach określonych w pkt 2. 4. W przypadku obfitych opadów, Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania Wykonawcy innych dróg i ulic na terenie Gminy Świebodzin, w tym dróg i ulic do odśnieżania innych niż wskazane w wykazie określonym w załączniku nr 1b do SIWZ. 5. Zamawiający z dniem podpisania umowy dokona przekazania do użytkowania w celu wykonywania przedmiotu zamówienia piaskarko-solarkę Zamawiającego protokołem zdawczo-odbiorczym. Zwykłe koszty związane z eksploatacją piaskarko-solarki Zamawiającego oraz opłaty z tytułu emisji zanieczyszczeń do atmosfery, ponosi Wykonawca. Zamawiający ponosi: - koszty rejestracji, - koszty ubezpieczenia OC, NW, AC, - opłat lokalnych. 7. Zamawiający z dniem podpisania umowy dokona przekazania do użytkowania w celu wykonywania przedmiotu zamówienia posypywarkę i pług Zamawiającego protokołem zdawczo-odbiorczym. 8. Zwykłe koszty związane z eksploatacją posypywarki i pługa Zamawiającego, ponosi Wykonawca. 9. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i kontaktować się z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia władały językiem polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww. osoby nie będą władały językiem polskim, w czasie trwania umowy i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem. 10. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310). 3. Wadium zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy Pzp musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. w terminie określonym w SIWZ. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 82 1020 5402 0000 0602 0305 6603 (PKO BP) z oznaczeniem: „Wadium: Zimowe utrzymanie dróg i ulic”. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się ono na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Wadium w: - poręczeniach lub gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach, należy złożyć wraz z ofertą w oryginale. Dokument wadium powinien być dołączony do oferty w oddzielnej kopercie lub w sposób, który pozwoli na jego późniejszy zwrot Wykonawcy bez naruszania integralności całej oferty, z oznaczeniem: „Wadium: Zimowe utrzymanie dróg i ulic”. 8. Wniesienie wadium w formie poręczenia lub gwarancji będzie skuteczne, jeżeli oryginał dokumentu wadium zostanie złożony wraz z ofertą (w oddzielnej kopercie lub w sposób, który pozwoli na jego późniejszy zwrot Wykonawcy bez naruszania integralności całej oferty) przed upływem terminu składania ofert. 9. Wadium w formie gwarancji lub poręczenia powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem, obejmować czas związania Wykonawcy ofertą i winny zawierać, w szczególności następujące elementy: a) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, c) kwotę gwarancji lub poręczenia, d) termin ważności gwarancji lub poręczenia, e) zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego oraz zawierać informacje dotyczące zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 10. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 2) Wypełniony Kosztorys ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do SIWZ. 3) Oświadczenie sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, o którym mowa w pkt 1 ROZDZIAŁU XI. SIWZ. 4) Pisemne zobowiązanie sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, o którym mowa pkt 2.1 ROZDZIAŁU XII. SIWZ. 5) Dokument wadium w przypadku wniesienia w formie, o której mowa w pkt 7 ROZDZIAŁU XVI. SIWZ. 6) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach