Przetargi.pl
Bezgotówkowy zakup paliwa i akcesoriów samochodowych

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie "Radio Kraków" S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 30-007 Kraków, Al. J. Słowackiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 126 306 101, , fax. 126 306 141
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie "Radio Kraków" S.A.
  Al. J. Słowackiego 22
  30-007 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 306 101, , fax. 126 306 141
  REGON: 35063514400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.radiokrakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bezgotówkowy zakup paliwa i akcesoriów samochodowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie na terenie całego kraju na potrzeby samochodów służbowych Radia Kraków S.A. przy pomocy kart paliwowych dostawy paliw płynnych (benzyny bezołowiowej i oleju napędowego), innych produktów (w tym: olejów silnikowych, płynów eksploatacyjnych, żarówek etc) oraz usługi mycia samochodów i rozliczania bezgotówkowego opłat za przejazdy autostradami płatnymi
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09100000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży a/ „Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu” b/ koncesję, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.) w zakresie obrotu paliwami objętymi nin. zamówieniem tj. benzyną bezołowiową i olejem napędowym

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach