Przetargi.pl
Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej szwów chirurgicznych, produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 32-100 Proszowice, ul. Kopernika
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 123 865 105, , fax. 123 865 258
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Kopernika 13
  32-100 Proszowice, woj. małopolskie
  tel. 123 865 105, , fax. 123 865 258
  REGON: 30059300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.proszowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej szwów chirurgicznych, produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej szwów chirurgicznych, produktów leczniczych i wyrobów medycznych, zgodnie z opisem zawartym w załączniku Nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca, oferujący produkty lecznicze musi wykazać, że posiada uprawnienia do obrotu produktami leczniczymi.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nieodpłatne próbki: Pakiet I poz.3, 4, 8, 13, 17, 19, 23, 27 Oświadczenie, że Wykonawca wyraża zgodę na zużycie próbek i nie będzie żądał ich zwrotu ani zwrotu ich wartości – załącznik numer 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach