Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej ogrodzeń otworów wejściowych jaskiń - II postępowanie

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Limanowa ogłasza przetarg

 • Adres: 34-600 Limanowa, ul. Kopernika
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 183 372 116, , fax. 183 372 218
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Limanowa
  ul. Kopernika 3
  34-600 Limanowa, woj. małopolskie
  tel. 183 372 116, , fax. 183 372 218
  REGON: 35054563600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krakow/nadl_limanowa/zamowienia_publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej ogrodzeń otworów wejściowych jaskiń - II postępowanie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie dokumentacji projektowej ogrodzeń otworów wejściowych jaskiń (Zbójeckiej i Złotopieńskiej) w postaci 3 metalowych krat zamykanych na kłódkę, montowanych w skale, a także sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie wykonywania robót budowlanych. Jaskinie zlokalizowane na obszarze Natura 2000 PLH120078 Uroczysko Łopień. Dokumentacja projektowa zawierać ma rysunki techniczne przedstawiające projektowane kraty, wraz z wymiarowaniem. Zdjęcia otworów wejściowych zawarte są w załączniku nr 7 do SIWZ. Przedmiot zamówienia jest zgodny z Planem Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLH120078 Uroczysko Łopień, został on także uzgodniony z RDOŚ w Krakowie. Zamówienie realizowane jest w ramach „Kompleksowego projektu ochrony gatunków i siedlisk na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe”. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Limanowa (Leśnictwo Łopień, oddz. 56d oraz 62a; adres administracyjny: województwo Małopolskie, powiat limanowski, gmina Dobra, obręb ewidencyjny Dobra, działka nr 6287/2 oraz 6287/8). Zamawiający nie zmieni rodzaju, ani ilości obiektów do zaprojektowania. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następującego zakresu prac: a) Wykonanie dokumentacji projektowej ogrodzeń otworów wejściowych jaskiń w postaci 3 metalowych krat , według opisu zawartego w pkt. 3.1 niniejszego SIWZ, a także sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie wykonywania robót budowlanych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcyjno - użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac projektowych oraz planowych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych. b) Wykonanie kosztorysów inwestorskich. c) Wykonanie przedmiarów robót. d) W przypadku wystąpienia potrzeby udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych tj. przy formułowaniu odpowiedzi na złożone w trakcie postępowania pytania dotyczące treści SIWZ, w szczególności opisu przedmiotu zamówienia. e) Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji projektu zgodnie z art. 20 ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1186) polegające na: • czuwaniu w trakcie wykonywania robót budowlanych nad zgodnością ich realizacji z projektem. Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z postępu robót. Nadzór autorski sprawowany będzie od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do ich zakończenia i oddania do użytkowania celem stwierdzenia realizacji robót zgodnie z projektem, wyjaśnienia wątpliwości dotyczących projektu i ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej oraz czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę. • uzgodnieniu z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidywanych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy. Pobyt projektanta na budowie wynikający z błędów projektowych nie jest pobytem w ramach nadzoru autorskiego i Zamawiający nie ponosi kosztów tego pobytu. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: a) Opracowanie koncepcji wstępnej realizacji zadania podlegać będzie uzgodnieniu z Zamawiającym. Uzgodnienie koncepcji zostanie potwierdzone protokołem uzgodnień przygotowanym przez zespół w skład, którego zostaną powołani przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego. Zespół zobowiązany jest do uzgodnienia koncepcji w terminie 14 dni od protokolarnego przedstawienia jej Zamawiającemu. b) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji i pozwoleń, opinii oraz zaświadczeń i uzgodnień. c) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami i przepisami w zakresie projektowania urządzeń wodnych oraz zgodnie z obowiązującymi aktualnymi przepisami prawa w tym zakresie z należytą starannością, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. d) Przy projektowaniu Wykonawca zobowiązany jest do kierowania się założeniami i ustaleniami zawartymi w uzyskanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć, treścią „Podręcznika wdrażania projektu”, oraz uzyskanych zaświadczeń organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów objętych siecią Natura 2000. e) Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 2-letniej gwarancji na udzielone zamówienie od dnia bezusterkowego końcowego odbioru usług. f) Wszelkie koszty opracowania ponosi Wykonawca (np. opłaty do wniosków o wydanie pozwoleń, za pełnomocnictwa, wypisy, wyrysy itp.). g) Na stronie tytułowej sporządzanych dokumentów, o których mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest umieścić informację o fakcie współfinansowania z Funduszu Spójności w ramach POliŚ oraz logo podmiotów finansujących i realizujących projekt. Wzory znaków w wersji elektronicznej zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. h) Dokumentację projektową obiektów Wykonawca dostarczy w wersji papierowej w 4 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na płytach CD lub DVD, w postaci plików ogólnodostępnych (formaty: .doc, .docx, .pdf; w przypadku kosztorysów i przedmiarów w formacie umożliwiającym odczytanie w programie kosztorysowym, inne pliki po uzgodnieniu z Zamawiającym). i) Całość zamówienia Wykonawca realizuje z własnych materiałów, własnym staraniem i na własny koszt. j) Sporządzone wnioski i uzyskane postanowienia, opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia itp. (skany oraz oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu na bieżąco, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwołania, w formie elektronicznej na adres limanowa@krakow.lasy.gov.pl. k) Wykonawca będzie występował o wydanie niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji (o ile będzie to konieczne), na potrzeby przedmiotu zamówienia na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 500,00 złotych z czego: Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BGŻ BNP Paribas S.A. Oddz. Limanowa, nr rachunku: 83 2030 0045 1110 0000 0163 2770 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na: Wykonanie dokumentacji projektowej ogrodzeń otworów wejściowych jaskiń. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie tj. do dnia 03.04.2020 r. do godziny 9:00, zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć przed upływem terminu składania w oryginale w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 2). Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach