Przetargi.pl
Bezgotówkowe tankowanie autobusów MZK w Łowiczu w 2022 roku

Miejski Zakład Komunikacji ogłasza przetarg

 • Adres: 99-400 Łowicz, ul. Armii Krajowej
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 46 837 36 23 , fax. 46 837 36 23
 • Data zamieszczenia: 2022-03-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Komunikacji
  ul. Armii Krajowej
  99-400 Łowicz, woj. łódzkie
  tel. 46 837 36 23, fax. 46 837 36 23
  REGON: 75010066600000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bezgotówkowe tankowanie autobusów MZK w Łowiczu w 2022 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest bezgotówkowa dostawa i tankowanie oleju napędowego do autobusów i pojazdów służbowych MZK w Łowiczu na terenie miasta Łowicza w odległości nie większej niż 3 km od siedziby zakładu w sposób zapewniający możliwość tankowania paliw będących przedmiotem zamówienia w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 5.00 - 24.00 a w sobotę w godz. 6.30 -20.00, w dni świąteczne od 8.00 do 20.00. Paliwo musi odpowiadać aktualnie obowiązującym wymaganiom jakościowym (dla oleju napędowego wg Polskiej Normy PN-EN 590 + A1 2017 - 06 lub odpowiednio inna obowiązująca w chwili dostawy). Dodatkowo do oleju napędowego pobieranego w okresie zimowym Wykonawca będzie stosował olej napędowy o parametrach - zakresach dla olejów napędowych o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych Dz.U.2021.133.tj. z dnia 2021.01.21 - system monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Szczegółowy wykaz asortymentu objętego zamówieniem stanowią załączniki numer 1 będący integralną częścią niniejszej specyfikacji.Dostawa i tankowanie paliw oleju napędowego polegać będzie na sukcesywnym /uzależnionym od potrzeb/ tankowaniu pojazdów eksploatowanych przez Zamawiającego. Przewidywana szacunkowa ilość zakupionego oleju napędowego ON Ekodisel : 150.000 litrów. Podane powyżej ilości są wielkościami szacunkowymi, które należy przyjąć jako założenia do wyceny oferty. Zrealizowanie mniejszych bądź większych dostaw nie może być podstawą do roszczeń ze strony Wykonawcy wobec Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach