Przetargi.pl
Bankowa obsługa budżetu Gminy Połczyn-Zdrój oraz jej jednostek organizacyjnych

Gmina Połczyn-Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 78-320 Połczyn-Zdrój, Plac Wolności
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 666 100 , fax. 943 666 105
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Połczyn-Zdrój
  Plac Wolności 42433
  78-320 Połczyn-Zdrój, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 666 100, fax. 943 666 105
  REGON: 52388000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.polczyn-zdroj.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bankowa obsługa budżetu Gminy Połczyn-Zdrój oraz jej jednostek organizacyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wybór banku na prowadzenie: Bankowej obsługi budżetu Gminy Połczyn-Zdrój oraz jej jednostek organizacyjnych. Lista jednostek budżetowych gminy Połczyn-Zdrój, na rzecz których będzie świadczona obsługa bankowa przez wykonawcę zamówienia 1. Gmina Połczyn-Zdrój z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Połczynie-Zdroju 78-320 Połczyn-Zdrój, Plac Wolności 3-4 2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju 78-320 Połczyn-Zdrój, ul. Koszalińska 8a 3. Środowiskowy Dom Samopomocy „Radość” 78-320 Połczyn-Zdrój, ul. Koszalińska 8a 4. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza 78-320 Połczyn-Zdrój, ul. Grunwaldzka 34 5. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bolkowie 78-320 Połczyn-Zdrój, Bolkowo 10 6. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Toporzyku 78-320 Połczyn-Zdrój, Toporzyk 7. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Połczynie-Zdroju 78-320 Połczyn-Zdrój, ul. Mieszka I-go 19 8. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Redle 78-320 Połczyn-Zdrój, Redło 12 9. Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. „Kubusia Puchatka” 78-320 Połczyn-Zdrój, ul. Zamkowa 3 10. Przedszkole Samorządowe Nr 2 „Pod Jarzębinką” 78-320 Połczyn-Zdrój, ul. Sobieskiego 10 11. Przedszkole Samorządowe „Słoneczna Kraina” w Redle 78-320 Połczyn-Zdrój, Redło 60 Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Połczyn-Zdrój i jej jednostek organizacyjnych polega na: 1. otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących oraz rachunków pomocniczych zgodnie z dyspozycją posiadacza rachunku, w tym rachunków Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – w okresie od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od 01.01.2020 r. do 31.12.2023 r., zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 2. przekazywaniu środków pieniężnych posiadacza rachunków do innego banku w dniu złożenia dyspozycji w najbliższej możliwej sesji, w ramach posiadanych wolnych środków na rachunku; 3. realizacji dyspozycji finansowych posiadacza rachunków, podpisanych przez osoby upoważnione zgodnie z kartą wzorów podpisów; 4. sporządzaniu elektronicznych wyciągów bankowych po zakończeniu operacji na rachunku bankowym w danym dniu, z uwzględnieniem daty wpłaty dokonanej przez kontrahenta; 5. oprocentowaniu rachunków bieżących oraz rachunków pomocniczych w okresie obowiązywania niniejszej umowy, na poziomie stawki WIBID 1 M, skorygowanej o współczynnik wskazany przez Bank zgodnie z ofertą przetargową; 6. umożliwieniu posiadaczowi rachunków umieszczanie wolnych środków na lokatach krótkoterminowych innych niż overnight, niezależnie od oprocentowania środków na rachunku bieżącym i na rachunkach pomocniczych, również w innych bankach; 7. umożliwieniu zaciągania kredytu w rachunku bieżącym, na sfinansowanie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości wynikającej z uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na dany rok budżetowy, do kwoty maksymalnej 2.000.000,00 PLN. Oprocentowanie oparte będzie na stawce WIBOR 1M, skorygowanej o współczynnik wskazany przez Bank zgodnie z ofertą przetargową. Kredyt udzielony zostanie bez prowizji i opłat. Jedynym kosztem kredytu będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu. 8. wykonywaniu operacji w oparciu o konta masowe oraz automatycznym rozksięgowaniu przelewów dochodowych; 9. zapewnieniu możliwości współpracy systemu bankowego w zakresie realizacji płatności masowych generowanych z systemu informatycznego Zamawiającego; 10. zorganizowaniu, uruchomieniu i prowadzeniu we własnym zakresie w trakcie trwania umowy, bez opłat dla Zamawiającego oraz na własny koszt, na terenie Miasta Połczyn- Zdrój, Oddziału Banku lub punktów kasowych w tym: - jeden na terenie miasta, czynny w ciągu każdego dnia roboczego przez 8 godzin; 11. zapewnieniu realizacji wpłat i wypłat gotówkowych w Oddziale Banku lub punktach kasowych, 12. niepobieraniu prowizji od wpłat własnych i obcych gotówkowych i wypłat własnych i obcych gotówkowych dokonywanych na rachunek i z rachunku Zamawiającego w punktach kasowych, o których mowa w pkt 11; 13. nieodpłatnym udostępnieniu systemu bankowości elektronicznej wraz z niezbędnymi elementami zabezpieczającymi (np. czytniki, karty, tokeny) i przeszkoleniu pracowników Zamawiającego, 14. udostępnieniu Posiadaczowi każdego rachunku usługi w zakresie dostępu i realizacji elektronicznych przelewów jednocześnie z wielu wskazanych przez zamawiającego adresów IP, na stanowiskach komputerowych zgodnie z dyspozycją zamawiającego, umożliwienie dostępu do rachunku z kolejnego adresu IP musi być zrealizowane w ciągu godziny od zgłoszenia, 15. zabezpieczeniu dostępności do każdej innej niż wyżej wymienione usługi bankowe w dniu jej zlecenia, potwierdzaniu wyciągów bankowych przez pracowników banku wskazanych przez Zamawiającego w dniu żądania czynności, 16. wydawaniu blankietów czeków gotówkowych, 17.zapewnienie możliwości wygenerowania danych dla potrzeb obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego w zakresie wyciągów bankowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 18. prowadzeniu rachunku skonsolidowanego, poprzez konsolidację sald na rachunkach wskazanych przez Zamawiającego. Realizacja usługi polegać będzie na zbieraniu na koniec dnia roboczego sald rachunków wskazanych przez Zamawiającego zarówno tych z nadwyżką środków jak i korzystających z kredytu, na jednym wirtualnym rachunku bankowym. Zamawiający wskaże rachunek bankowy, do którego będą dopisywane odsetki od zgromadzonych środków na wirtualnym rachunku. 19. Zapewnienie funkcjonowania rachunków wskazanych przez Zamawiającego po zakończeniu okresu trwania umowy przez okres do 6 miesięcy łącznie z systemem bankowości elektronicznej. z zachowaniem ceny określonej w umowie pierwotnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 2 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe, a w przypadku o którym mowa w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o którym mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe. - Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada siedzibę w Połczynie-Zdroju z dostępnością dla Zamawiającego, klienta Gminy i jej jednostek organizacyjnych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem III pkt 3 SIWZ (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z rozdziałem VII pkt 3 ppkt 1) SIWZ (wzór -zał. nr 2 do SIWZ) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) oświadczenie, zgodnie z rozdziałem VII pkt 3 ppkt 2) SIWZ (wzór -zał. nr 3 do SIWZ) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem VII pkt 4 ppkt 2 SIWZ, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów (wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ); 5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale III pkt 5 zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział V pkt 1 SIWZ); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców), oraz firmy podwykonawców (jeśli są znane), W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach