Przetargi.pl
Badanie ewaluacyjne pt. Ocena działań Priorytetu VI i VII PO KL na rzecz aktywności zawodowej kobiet

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 60-537 Poznań, ul. Kościelna 37
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8463819 , fax. 61 8463820
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
  ul. Kościelna 37 37
  60-537 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8463819, fax. 61 8463820
  REGON: 63976996400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wup.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Badanie ewaluacyjne pt. Ocena działań Priorytetu VI i VII PO KL na rzecz aktywności zawodowej kobiet
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania ewaluacyjnego pt. Ocena działań Priorytetu VI i VII PO KL na rzecz aktywności zawodowej kobiet. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) wraz z określeniem wymagań Zamawiającego oraz zadań, które w ramach przedmiotu zamówienia ma zrealizować i zapewnić Wykonawca, został określony w załączniku nr 10 stanowiącym integralną część SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Elementy zamówienia muszą zawierać na każdej stronie-slajdzie logotyp Samorządu Województwa Wielkopolskiego- Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu oraz logotypy: Kapitału Ludzkiego oraz Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego. 4. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania aktualnie obowiązujących Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach PO KL znajdujących się na stronie www.funduszestrukturalne.gov.pl. 5. Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z zapisami Systemu Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, do poddania się kontroli oraz do udostępnienia dokumentów związanych z realizacją zamówienia, w tym dokumentów finansowych, do dnia 31 grudnia 2020 roku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 731100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 110 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: trafność zaproponowanego sposobu pogłębienia odpowiedzi na pyt. badawcze nr 1 w celu I
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wup.poznan
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach