Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i wdrożenie usługi katalogowej Active Directory oraz wirtualizacji dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 60-537 Poznań, ul. Kościelna 37
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8463819 , fax. 61 8463820
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
  ul. Kościelna 37 37
  60-537 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8463819, fax. 61 8463820
  REGON: 63976996400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wup.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i wdrożenie usługi katalogowej Active Directory oraz wirtualizacji dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i wdrożenie usługi katalogowej Active Directory oraz wirtualizacji dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z określeniem wymagań Zamawiającego, które w ramach przedmiotu zamówienia ma zrealizować i zapewnić Wykonawca, został określony w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część SIWZ, w którym Zamawiający wymaga podania nazwy producenta, modelu/typu oraz wartości parametrów techniczno - użytkowych urządzenia oferowanego przez Wykonawcę. 3. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie parametry określone w załączniku nr 1 do SIWZ, które są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający akceptuje rozwiązania o parametrach równoważnych lub lepszych, bez utraty funkcjonalności i wydajności. 4. Przedmiot zamówienia winień być: a) fabrycznie nowy, sprawny, nieużywany, b) oznakowany symbolem CE, c) pochodzić z legalnego źródła, d) objęty standardowym pakietem usług gwarancyjnych, zawartym w cenie, świadczonym przez autoryzowaną sieć serwisową. 5. Miejsce dostawy i wykonania usługi instalacji oraz konfiguracji oprogramowania: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań. 6. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić i uzgodnić z Zamawiającym termin dostawy urządzeń oraz wdrożenia z co najmniej 4-dniowym wyprzedzeniem
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 488200002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wup.poznan
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach