Przetargi.pl
Badania lekarskie osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie ogłasza przetarg

 • Adres: 77-100 Bytów, ul. Wojska Polskiego 6
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 822-22-27 , fax. 59 823-41-02
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie
  ul. Wojska Polskiego 6 6
  77-100 Bytów, woj. pomorskie
  tel. 59 822-22-27, fax. 59 823-41-02
  REGON: 77128741500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bytow.pup.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Badania lekarskie osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług medycznych polegających na wykonaniu badań lekarskich osób bezrobotnych i poszukujących pracy. 2. Badaniami lekarskimi objęte zostaną osoby bezrobotne i poszukujące pracy w celu stwierdzenia zdolności do wykonywania pracy, uczestnictwa w szkoleniu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych, odbywaniu stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych oraz w niektórych przypadkach określenie szczególnych predyspozycji psychofizycznych wymaganych do wykonywania zawodu. CZĘŚĆ I - badania lekarskie osób bezrobotnych i poszukujących pracy wykonywane w Bytowie. CZĘŚĆ II - badania lekarskie osób bezrobotnych i poszukujących pracy wykonywane w Miastku. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub na dwie części zamówienia. CZĘŚĆ I - badania lekarskie osób bezrobotnych i poszukujących pracy wykonywane w Bytowie. 1. Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług medycznych polegających na wykonaniu badań lekarskich (wspólny słownik zamówień - 85.12.11.00- 4 ogólne usługi lekarskie) obejmujących: badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne) - 395 osób, badania okulistyczne (w tym komputerowe badanie wzroku) - 76 osób, badania diagnostyczne: EKG - 9 osób, RTG klatki piersiowej - 58 osób, RTG kończyn górnych - 20 osób, RTG kończyn dolnych - 20 osób, badania laboratoryjne: morfologia - 395 osób, OB - 30 osób, mocz - 395 osób, glukoza - 150 osób, cholesterol - 75 osób, ASPAT - 42 osoby, ALAT - 42 osoby, badania neurologiczne - 21 osób, badania laryngologiczne - 215 osób, badania audiometryczne - 101 osób, badania spirometryczne - 8 osób, badanie kału - 29 osób, badania sanitarno-epidemiologiczne - 48 osób, badania ogólne kierowcy - 100 osób, badania psychotechniczne - 100 osób. CZĘŚĆ II - badania lekarskie osób bezrobotnych i poszukujących pracy wykonywane w Miastku 1. Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług medycznych polegających na wykonaniu badań lekarskich (wspólny słownik zamówień - 85.12.11.00- 4 ogólne usługi lekarskie) obejmujących: Badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne) - 200 osób Badania okulistyczne (w tym komputerowe badanie wzroku) - 50 osób Badania diagnostyczne: EKG - 30 osób, RTG klatki piersiowej - 30 osób, RTG kończyn górnych - 1 osoba, RTG kończyn dolnych - 1 osoba Badania laboratoryjne: morfologia - 200 osób, OB - 200 osób, mocz - 200 osób, glukoza - 30 osób, cholesterol - 3 osoby, ASPAT - 3 osoby, ALAT - 3 osoby Badania neurologiczne - 1 osoba Badania laryngologiczne - 50 osób Badania audiometryczne - 30 osób Badania spirometryczne - 1 osoba Badanie kału - 30 osób Badania sanitarno-epidemiologiczne - 30 osób Badania ogólne kierowcy - 50 osób Badania psychotechniczne - 50 osób Czucie wibracji - 1 osoba CZĘŚĆ II - badania lekarskie osób bezrobotnych i poszukujących pracy wykonywane w Miastku. 1. Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług medycznych polegających na wykonaniu badań lekarskich (wspólny słownik zamówień - 85.12.11.00- 4 ogólne usługi lekarskie) obejmujących: badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne) - 200 osób, badania okulistyczne (w tym komputerowe badanie wzroku) - 50 osób, badania diagnostyczne: EKG - 30 osób, RTG klatki piersiowej - 30 osób, RTG kończyn górnych - 1 osoba, RTG kończyn dolnych - 1 osoba, badania laboratoryjne: morfologia - 200 osób, OB - 200 osób, mocz - 200 osób, glukoza - 30 osób, cholesterol - 3 osoby, ASPAT - 3 osoby, ALAT - 3 osoby, badania neurologiczne - 1 osoba, badania laryngologiczne - 50 osób, badania audiometryczne - 30 osób, badania spirometryczne - 1 osoba, badanie kału - 30 osób, badania sanitarno-epidemiologiczne - 30 osób, badania ogólne kierowcy - 50 osób, badania psychotechniczne - 50 osób, czucie wibracji - 1 osoba.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 851211004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie Wykonawcy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bytow.pup.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach