Przetargi.pl
Badania lekarskie pracowników

Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie ogłasza przetarg

 • Adres: 77-100 Bytów, ul. Wojska Polskiego 6
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 822-22-27 , fax. 59 823-41-02
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie
  ul. Wojska Polskiego 6 6
  77-100 Bytów, woj. pomorskie
  tel. 59 822-22-27, fax. 59 823-41-02
  REGON: 77128741500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bytow.pup.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Badania lekarskie pracowników
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług medycznych polegających na wykonaniu badań lekarskich (wspólny słownik zamówień - 85.12.11.00-4 ogólne usługi lekarskie), w tym: badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne) - 32 osoby, badania okulistyczne (w tym komputerowe badanie wzroku) - 27 osób, badania diagnostyczne: EKG - 4 osoby, RTG klatki piersiowej - 25 osób, RTG kończyn górnych - 1 osoba, RTG kończyn dolnych - 1 osoba, badania laboratoryjne: morfologia - 32 osoby, OB - 32 osoby, mocz - 32 osoby, glukoza - 1 osoba, cholesterol - 20 osób, badanie neurologiczne - 1 osoba, badania laryngologiczne - 3 osoby, badanie spirometryczne - 1 osoba, badanie psychotechniczne - 1 osoba, badanie ogólne kierowcy -1 osoba. Badaniami lekarskimi objęci zostaną pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie, w celu stwierdzenia zdolności do wykonywania pracy oraz w niektórych przypadkach określenie szczególnych predyspozycji psychofizycznych wymaganych do wykonywania zawodu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 851211004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający nie przewiduje wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie Wykonawcy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bytow.pup.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach