Przetargi.pl
WYKONANIE KONSERWACJI - SERWISOWANIA SYSTEMU ZBIERANIA I PRZETWARZANIA DANYCH POMIAROWYCH ONYKS FT MIL

Jednostka Wojskowa 1128 ogłasza przetarg

 • Adres: 82-200 Malbork, ul. 17 Marca 20
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 536 216, 261 536 713 , fax. 261 536 275, 262 536 713
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 1128
  ul. 17 Marca 20 20
  82-200 Malbork, woj. pomorskie
  tel. 261 536 216, 261 536 713, fax. 261 536 275, 262 536 713
  REGON: 19247126500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.22blot.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE KONSERWACJI - SERWISOWANIA SYSTEMU ZBIERANIA I PRZETWARZANIA DANYCH POMIAROWYCH ONYKS FT MIL
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji serwisowania centralnego Systemu Zbierania i Przetwarzania Danych Pomiarowych Onyks FT MIL zgodnie z umową licencyjną AIT A 024 08 Wykonywanie prac konserwacyjnych Centralnego Systemu Zbierania i Przetwarzania Danych Pomiarowych CSZPDP Zapewnienie gotowości serwisowej i wykonywanie prac serwisowych w ramach potrzeb Prace konserwacyjne powinny odbywać się zgodnie z dokumentacją techniczno ruchową producenta systemy Onyks FT Mil co trzy miesiące marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień i realizowane są przez wykwalifikowany personel posiadający upoważnienie do wykonania prac serwisowych systemu Onyks FT Mil producenta systemu firmę AGAT IT S.A. Prace konserwacyjne powinny obejmować 1Kontrola urządzeń obiektowych aKontrola poprawności otwierania zasuw sterowanych przez system ONYKS FT MIL, bKontrola poprawności załączania pomp sterowanych przez system ONYKS FT MIL, cKontrola poprawności działania procesorów nalewu Accuload bez weryfikacji metrologicznej, d Kontrola wizualna połączeń elektrycznych w szafach AKPiA e Testy sprzętowe urządzeń AKPiA. 2 Kontrola stanowiska komputerowego ONYKS FT MIL a Aktualizacja oprogramowania, b Testy sprzętowe system operacyjny, c Porządkowanie danych system operacyjny, baza danych, d Analiza logów systemu Onyks FT Mil pod kątem logowanych błędów i niesprawności e Wykonanie kopii bezpieczeństwa systemu i oprogramowania Onyks FT Mil f Weryfikacja poprawności komunikacji z urządzeniami obiektowymi, g Weryfikacja manipulacji archiwalnych h Weryfikacja alarmów archiwalnych i Kontrola systemu alarmowania i archiwizowania danych obiektowych 3 Normatywy remontowe a wymiana bębna z tonerem 2 razy do roku Gotowość serwisowa powinna obejmować a Telefoniczne wsparcie techniczne i rozwiązywanie problemów za pomocą konsultacji telefonicznych b Gotowość ekipy serwisowej do usuwania awarii lub usterki urządzeń oraz oprogramowania c Diagnozowanie usterki urządzeń oraz oprogramowania Oraz w razie potrzeby a Wsparcie techniczne i rozwiązywanie problemów na obiekcie b Wymiana lub naprawa urządzeń oraz oprogramowania w przypadku ich uszkodzenia, łącznie z uruchomieniem po zamontowaniu c Wprowadzanie zmian do systemu na wniosek użytkownika Zgłoszenia usterek powinny być przyjmowane telefonicznie lub przez e-mail w trybie 24 7. Przystąpienie do usunięcia usterki powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż w następnym dniu roboczym. Usługa serwisową objęte są następujące elementy instalacji MPS: Oprogramowanie Onyks FT Mil Sprzęt komputerowy CSZPDP Sterowniki PLC CSZPDP Urządzenia komunikacyjne sieci Ethernet Urządzenia komunikacyjne sieci obiektowych Lokalne zasilanie awaryjne zasilacze UPS Konfiguracja sterowników ACCULOAD współpracujących z CSZPDP Każdorazowo po dokonaniu naprawy, konserwacji lub przeglądu stanu technicznego, Wykonawca wystawi fakturę załączając do niej załącznik-kosztorys, specyfikację lub kartę usługi, w którym wyszczególni zakres czynności oraz użyte części zamienne i materiały do naprawy i konserwacji. W przypadku zastosowania materiału i części będącej w zasobach magazynowych Wykonawcy zużytej do wykonania usługi, Wykonawca przedstawi w formie załącznika kserokopię arkusza z ceną rozliczeniową magazynu Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wartości tych materiałów i części na rynku krajowym ograniczając się do cen producenta lub cen hurtowni znajdujących się w rejonie województwa siedziby Zamawiającego lub Wykonawcy. Koszty dojazdu oraz transportu sprzętu i urządzeń od i do Zamawiającego, ponosi Wykonawca we własnym zakresie. Wszystkie prace dodatkowe wykonywane będą odpłatnie na koszt zamawiającego po wcześniejszym ustaleni kosztorysu wykonywania prac z zastosowaniem zaoferowanych przez wykonawcę stawek narzutu do ceny materiałów oraz części oraz ceny 1 roboczogodziny. WARUNKI WYKONANIA USŁUGI: Szczególne warunki realizacji zamówienia określa Projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Informacja na temat możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonywania zamówienia przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia stanowiące przedmiot zamówienia zgodnie z art. 36 pkt. 2 ppkt.10 Ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych prac zgodnie z załącznikiem nr 1do SIWZ Formularz ofertowy. Umowa o udzielenie niniejszego zamówienia będzie musiała określać, jaki zakres czynności zostanie powierzony podwykonawcom. Zlecenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonanie całości zamówienia, tj. wykonywanych przez siebie i zleconych. Brak informacji, o której mowa jak wyżej będzie rozumiany przez Zamawiającego jako realizacja przez Wykonawcę we własnym zakresie. Do podwykonawstwa uregulowanego w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia znajduje zastosowanie art. 647 Kc. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zasad bezpieczeństwa w zakresie poruszania się pojazdów mechanicznych po obiekcie lotniskowym oraz innych zaleceń przekazywanych doraźnie przez osobę koordynującą. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ponosi pełną odpowiedzialność w tym zakresie. W przypadku uszkodzenia infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych, dróg Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia powstałych szkód i doprowadzenia do stanu pierwotnego na własny koszt. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania czystości w rejonie wykonywania prac. Za wszelkie zdarzenia powstałe w wyniku nie przestrzegania tych zobowiązań konsekwencje ponosi wykonawca robót wraz z odpowiedzialnością materialną. Wykonawca będący cudzoziemcem lub zatrudniającym cudzoziemców przed przystąpieniem do realizacji umowy zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o tym fakcie w celu uzyskania akceptacji Służb Kontrwywiadu Wojskowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 503126104
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: usunięcie usterki
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.22blot.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach