Przetargi.pl
Ambulans transportowy

116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 45-759 Opole, ul. Wróblewskiego
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 261 62 60 61;261 62 51 29 , fax. 261 62 60 51
 • Data zamieszczenia: 2019-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
  ul. Wróblewskiego 46
  45-759 Opole, woj. opolskie
  tel. 261 62 60 61;261 62 51 29, fax. 261 62 60 51
  REGON: 53156361100000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ambulans transportowy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa Ambulansu transportowego typu A Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry techniczne zawarte zostały w formularzu Zestawienia parametrów technicznych - załączniki nr 3 do siwz. Główny kod CPV 34114121-3 Pojazd i zabudowa oraz akcesoria fabrycznie nowe, rok produkcji wyłącznie 2019 (sprzęt nie powystawowy i/ lub nie demonstracyjny). Zamawiający nie dopuszcza pojazdów i wyposażenia wyprodukowanych przed rokiem 2019. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34114121-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga aby oferta Wykonawcy zawierała co najmniej: 1) Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ; 2) Formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ; 3) Parametry techniczne – załacznik nr 3 do SIWZ; 4) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia - załącznik nr 4 do SIWZ; 5) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 6 do SIWZ 6) Zobowiązanie lub inny dokument, że wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów przy realizacji zamówienia – jeżeli dotyczy; 7) Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach