Przetargi.pl
Administrowanie targowicą miejską przy ul. Rzeźnickiej w Olecku w latach 2011-2014

Urząd Miejski w Olecku ogłasza przetarg

 • Adres: 19-400 Olecko, Plac Wolności 3
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 087 520 21 68 , fax. 087 520 25 58
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3 3
  19-400 Olecko, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 087 520 21 68, fax. 087 520 25 58
  REGON: 00052334700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.olecko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Administrowanie targowicą miejską przy ul. Rzeźnickiej w Olecku w latach 2011-2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na administrowaniu targowicą miejską o pow. 1,9016 ha w Olecku przy ul. Rzeźnickiej usytuowanej na działce o nr geod. 727/2. Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Olecku Nr XXXVII/340/10 z dnia 24 lutego 2010r. 2) Wykonując zamówienie Wykonawca zobowiązuje się do: a) zapewnienia funkcjonowania szaletu znajdującego się na targowicy oraz ponoszenia pełnych kosztów utrzymania (koszty dostarczanych mediów, środki higieny i czystości, naprawa lub wymiana wyposażenia), b) wyposażenia obiektu w pojemniki na śmieci, ich wywóz oraz dbanie o ich stan sanitarny, techniczny i estetyczny, c) stałe utrzymanie obiektu w czystości i porządku, usuwanie zanieczyszczeń powstałych w związku z funkcjonowaniem obiektu, koszenie trawy, zamiatanie utwardzonych ciągów komunikacyjnych, usuwanie opadłych liści i innych zanieczyszczeń, d) zapewnienia porządku i czystości w sąsiedztwie targowicy w pasie 4 m od obiektu lub większym, jeżeli zanieczyszczenia związane są z działalnością prowadzoną na targowicy, e) utrzymania, naprawy i konserwacji urządzeń znajdujących się na targowicy (drogi, ogrodzenie, bramy wjazdowe), f) pełnej odpowiedzialności za stan sanitarno- epidemiologiczny przed organami kontroli, g) pielęgnacji drzew i krzewów znajdujących się na targowicy i jej sąsiedztwie określonym wyżej, h) wydzielenie sektorów handlowych w zależności od rodzaju handlu i dbania o właściwe rozmieszczanie punktów handlowych w sektorach, i) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie targowicy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 48 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.olecko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach