Przetargi.pl
Administrowanie cmentarzem komunalnym w Bukowie Śląskiej

Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa ogłasza przetarg

 • Adres: 46-100 Namysłów, ul. Stanisława Dubois 3
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4190359 , fax. 077 4104841
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa
  ul. Stanisława Dubois 3 3
  46-100 Namysłów, woj. opolskie
  tel. 077 4190359, fax. 077 4104841
  REGON: 00052451300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.namyslow.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Administrowanie cmentarzem komunalnym w Bukowie Śląskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: Usługi utrzymania cmentarzy - 98371111-5. Przedmiot zamówienia przewiduje: administrowanie cmentarzem komunalnym w Bukowie Śląskiej (powierzchnia 1,57 ha, ok. 30 % wykorzystania, z kaplicą cmentarną) z następującym zakresem obowiązków: prowadzenie pełnej ewidencji zgonów, planów pochówku, ksiąg, ewidencji miejsc grzebalnych z załącznikiem graficznym i innej dokumentacji niezbędnej dla potrzeb Wykonawcy i Zamawiającego; pobieranie obowiązujących opłat cmentarnych ustalonych przez Burmistrza Namysłowa i rozliczanie się z tych opłat raz w miesiącu w terminie do dnia 10 każdego miesiąca następnego po rozliczanym miesiącu; udostępnianie cmentarza zakładom pogrzebowym, dokonującym pochówku oraz rodzinom zmarłych zgodnie z obowiązującym regulaminem korzystania z tego cmentarza; wyznaczenie miejsca pod grób i nadzór nad wykopaniem grobu; bieżące utrzymanie terenu cmentarza: m. in. sprzątanie śmieci, zamiatanie i czyszczenie alejek, koszenie traw i chwastów, grabienie opadłych liści, utrzymanie zimowe alejek, sprzątanie kaplicy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983711115
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.namyslow.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach