Przetargi.pl
WYCINKA DRZEW ORAZ FREZOWANIE PNI NA DROGACH WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZDW - ODDZIAŁ TERENOWY W GRODKOWIE - Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ogłasza przetarg

  • Adres: 45-231 Opole, ul. Oleska 127
  • Województwo: opolskie
  • Telefon/fax: tel. 077 4581324 do 28 , fax. 077 4581352
  • Data zamieszczenia: 2010-02-24
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
    ul. Oleska 127 127
    45-231 Opole, woj. opolskie
    tel. 077 4581324 do 28, fax. 077 4581352
    REGON: 00012652800000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.opole.pl
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    WYCINKA DRZEW ORAZ FREZOWANIE PNI NA DROGACH WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZDW - ODDZIAŁ TERENOWY W GRODKOWIE - Z PODZIAŁEM NA ZADANIA
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    przedmiotem zamówienia jest wycinka drzew oraz frezowanie pni na drogach wojewódzkich administrowanych przez ZDW - Oddział Terenowy w Grodkowie - z podziałem na zadania. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 77.21.14.00-6 - usługi wycinania drzew
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 772114006
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
  • Informacja na temat wadium: zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdwopole.biuletyn.info.pl
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach