Przetargi.pl
Adaptacja pomieszczeń pod nowe oddziały przedszkolne w miejscowości Posądza

Gmina Koniusza ogłasza przetarg

 • Adres: 32-104 Koniusza, Koniusza
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 123 869 039 , fax. 123 869 015
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Koniusza
  Koniusza 55
  32-104 Koniusza, woj. małopolskie
  tel. 123 869 039, fax. 123 869 015
  REGON: 35155505100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.malopolska.pl/ugkoniusza, www.koniusza.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja pomieszczeń pod nowe oddziały przedszkolne w miejscowości Posądza
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie budynku użyteczności publicznej oraz zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń na oddziały przedszkolne wraz z budową i przebudową wewnętrznych instalacji: wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej, teletechnicznej. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót określony jest w dokumentacji projektowej (załącznik nr 10 do SIWZ) oraz pomocniczo w przedmiarach robót (załączniki nr 9 do SIWZ). 3) Ww. przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie załączonej do niniejszego przetargu dokumentacji projektowej: projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, projektu konstrukcji, projektu instalacji sanitarnych, projektu instalacji elektrycznych, projektu wykonawczego rozmieszczenia autonomicznych czujek dymu oraz systemu sterowania grawitacyjnym systemem odprowadzania dymu i ciepła z klatki schodowej, projektu wykonawczego – opisu technicznego, ekspertyzy technicznej budynku wraz z częścią rysunkową, inwentaryzacji cz. rysunkowa a także na podstawie przedmiaru robót. 4) Zastosowane w dokumentacji nazwy producentów lub znaki towarowe służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów technicznych i funkcjonalnych oraz określeniu standardów jakościowych i technologicznych. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych od produktów określonych za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same lub lepsze jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji. W przypadku podania konkretnych nazw materiałów bądź producentów w opisie przedmiotu zamówienia, wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz „lub równoważny”. 5) Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp. 5.1) Realizacja niniejszego zamówienia musi odbywać się poprzez wykonywanie czynności w warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U z 2020 poz. 1320 ze zm.) z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podst. ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 ze zm.) – na rzecz Wykonawcy lub Podwykonawcy, w miejscu i czasie wskazanym przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności polegające na bezpośrednim, fizycznym wykonywaniu robót budowlanych. a) Ww. wymóg nie dotyczy osób kierujących budową, robotami, wykonujących usługi dostaw materiałów budowlanych, usługi transportowe oraz usługi geodezyjne. b) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu oświadczenie zawierające wykaz osób skierowanych do wykonywania przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę (wzór stanowi załącznik nr 11 do SIWZ). Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 5.2) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób, wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać elementy jak w pkt 3.5 ppkt 1 lit b), b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. c) W sytuacji gdy Zamawiający poweźmie wątpliwości co do sposobu zatrudnienia personelu może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. d) W przypadku niespełnienia ww. wymagań, Wykonawca zapłaci karę w wysokości i na zasadach określonych w §20 ust. 1 lit. b) wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ). e) Ponadto Zamawiający może weryfikować za pomocą pracownika Urzędu Gminy Koniusza, czy zakres przedmiotu zamówienia jest rzeczywiście realizowany wskazanym personelem, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Za nieprawidłowości ze strony Podwykonawcy w zakresie wskazanego przez Zamawiającego obowiązku zatrudniania na umowę o pracę osób do wykonania określonych czynności, odpowiadać będzie Wykonawca oraz Podwykonawca. 6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 7) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 8) Miejsce realizacji: działka ew. nr 428/1, 427/1, 427/2 obręb ewidencyjny Posądza [0020], jednostka ewidencyjna Koniusza [121401_2].
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W przypadku polegania Wykonawcy na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ). Dokument ten należy sporządzić w oryginale i opatrzyć własnoręcznym podpisem podmiotu; 2) Pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych; 3) Dowody, o których mowa w pkt 7.4 SIWZ (jeżeli dotyczy); 4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy). Dokument ten należy sporządzić w oryginale i opatrzyć własnoręcznym podpisem. 5) Kosztorysy, o których mowa w pkt 18.4 SIWZ;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach