Przetargi.pl
Adaptacja pomieszczeń I piętra po byłym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Karolina 14 C w Bochni w celu dostosowania ich na miejsca ewakuacji mieszkańców w związku z COVID-19

Zarząd Powiatu w Bochni ogłasza przetarg

 • Adres: 32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 146 153 700 , fax. 146 153 708
 • Data zamieszczenia: 2020-09-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Powiatu w Bochni
  ul. Kazimierza Wielkiego 31
  32-700 Bochnia, woj. małopolskie
  tel. 146 153 700, fax. 146 153 708
  REGON: 85166509000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.malopolska.pl/spbochnia

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja pomieszczeń I piętra po byłym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Karolina 14 C w Bochni w celu dostosowania ich na miejsca ewakuacji mieszkańców w związku z COVID-19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane pn.: „Adaptacja pomieszczeń I piętra po byłym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Karolina 14 C w Bochni w celu dostosowania ich na miejsca ewakuacji mieszkańców w związku z COVID-19”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: • dokumentacja projektowa, budowlana i wykonawcza; • przedmiar robót; • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; • wzór umowy. Zakres przedmiotu zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Składając ofertę, wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie 15 000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, 3) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Bochni z dopiskiem „wadium - „Adaptacja pomieszczeń I piętra po byłym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Karolina 14 C w Bochni w celu dostosowania ich na miejsca ewakuacji mieszkańców w związku z COVID-19”. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu uważa się wpływ kwoty wadium na rachunek zamawiającego do dnia i godziny składania ofert. Numer rachunku bankowego 17 85890006 0260 0110 0150 0007. 4. Oryginał dokumentu gwarancyjnego lub poręczenia należy załączyć do oferty. 5. Wadium musi być wniesione na cały okres związania ofertą. Wniesienie wadium na czas krótszy niż okres związania ofertą, zamawiający będzie traktował tak jakby wadium nie zostało wniesione. 6. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno gwarantować zamawiającemu wypłatę wadium, w przypadku zaistnienia okoliczności, które wskazane są w art. 46 ust. 4a i ust.5 pkt 1), 2) i 3) ustawy P.z.p. 6.1. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Z dokumentu ma wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne wypłacenie wadium na rzecz beneficjenta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający identyfikację złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowo, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 46 ust. 5 Pzp. 7. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających zamawiającemu wypłacenie wadium. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 8 powyżej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 15. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia Wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach