Przetargi.pl
Świadczenie usług wsparcia technicznego dla urządzeń producenta Fortinet oraz dostawa nowych urządzeń

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 31-047 Kraków, Sarego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48666081131, +48666081334 , fax. +48122855502
 • Data zamieszczenia: 2020-09-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
  Sarego 2
  31-047 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48666081131, +48666081334, fax. +48122855502
  REGON: 00007972800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.izoo.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług wsparcia technicznego dla urządzeń producenta Fortinet oraz dostawa nowych urządzeń
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem Zamówienia jest Świadczenie usług wsparcia technicznego dla urządzeń producenta Fortinet oraz dostawa nowych urządzeń zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie określonym w załączniku nr 4 do SIWZ. Wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami ustawy PZP, jest zobowiązany wykazać w treści składanej oferty, iż oferowana przez niego usługa równoważna spełnia wymagania i parametry techniczne określone w SIWZ. W szczególności wymaga się od Wykonawcy opisu oferowanej usługi równoważnej potwierdzającej jej zgodność z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. Obowiązek udowodnienia równoważności oferty spoczywa na Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72611000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach