Przetargi.pl
Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb dydaktyki przy Al. Niepodległości 53 w Poznaniu.

Uniwersytet im. A. Mickiewicza ogłasza przetarg

 • Adres: 61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8294440, 8291232 , fax. 061 8294012, 8291103
 • Data zamieszczenia: 2010-11-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet im. A. Mickiewicza
  ul. Wieniawskiego 1 1
  61-712 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8294440, 8291232, fax. 061 8294012, 8291103
  REGON: 00001293330000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amu.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb dydaktyki przy Al. Niepodległości 53 w Poznaniu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót obejmuje: roboty budowlane, sanitarne, elektryczne, sieci strukturalnej, instalacji KD i SSWiN oraz SAP. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych z załącznikami - przedmiary robót:1)Adaptacja pomieszczeń parteru i I piętra w budynku Koszarowca-roboty budowlane, 2)Adaptacja instalacji sanitarnych na parterze budynku UAM przy al. Niepodległości 53 w Poznaniu - instalacje sanitarne, 3)Adaptacja instalacji sanitarnych na I piętrze budynku UAM przy al. Niepodległości 53 w Poznaniu - instalacje sanitarne, 4)Adaptacja pomieszczeń parteru oraz I piętra budynku Koszarowca - instalacje elektryczne, 5)Adaptacja pomieszczeń parteru oraz I piętra budynku Koszarowca - sieć strukturalna, 6)Adaptacja pomieszczeń I piętra budynku Koszarowca- instalacja KD i SSWiN, 7)Adaptacja pomieszczeń parteru Koszarowca - instalacja KD i SSWiN, 8)Adaptacja pomieszczeń I piętra budynku Koszarowca - instalacja SAP, 9)Adaptacja pomieszczeń parteru budynku Koszarowca- instalacja SAP - projekt wykonawczy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.amu.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach