Przetargi.pl
Roboty budowlane w jednostkach organizacyjnych UAM. Zamówienie zostało podzielone na 4 części: Część 1-Remont pomieszczeń biurowych i dydaktycznych oraz malowanie pomieszczeń w-c w budynku Collegium Novum UAM przy al. Niepodległości 4 w Poznaniu; Część 2-Wymiana uszkodzonych urządzeń klimatyzacji Auli w budynku Collegium Polonicum UAM w Słubicach; Część 3-Malowanie elewacji Sali sportowej przy ul. Młyńskiej 15 w Poznaniu; Część 4-Malowanie pomieszczeń sanitariatów, natrysków, kuchni i holu wejściowego w Domu studenckim Hanka przy al. Niepodległości 26 w Poznaniu

Uniwersytet im. A. Mickiewicza ogłasza przetarg

 • Adres: 61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8294440, 8291232 , fax. 061 8294012, 8291103
 • Data zamieszczenia: 2010-05-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet im. A. Mickiewicza
  ul. Wieniawskiego 1 1
  61-712 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8294440, 8291232, fax. 061 8294012, 8291103
  REGON: 00001293330000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amu.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane w jednostkach organizacyjnych UAM. Zamówienie zostało podzielone na 4 części: Część 1-Remont pomieszczeń biurowych i dydaktycznych oraz malowanie pomieszczeń w-c w budynku Collegium Novum UAM przy al. Niepodległości 4 w Poznaniu; Część 2-Wymiana uszkodzonych urządzeń klimatyzacji Auli w budynku Collegium Polonicum UAM w Słubicach; Część 3-Malowanie elewacji Sali sportowej przy ul. Młyńskiej 15 w Poznaniu; Część 4-Malowanie pomieszczeń sanitariatów, natrysków, kuchni i holu wejściowego w Domu studenckim Hanka przy al. Niepodległości 26 w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty budowlane w jednostkach organizacyjnych UAM. Zamówienie zostało podzielone na 4 części: Część 1-Remont pomieszczeń biurowych i dydaktycznych oraz malowanie pomieszczeń w-c w budynku Collegium Novum UAM przy al. Niepodległości 4 w Poznaniu; Część 2-Wymiana uszkodzonych urządzeń klimatyzacji Auli w budynku Collegium Polonicum UAM w Słubicach; Część 3-Malowanie elewacji Sali sportowej przy ul. Młyńskiej 15 w Poznaniu; Część 4-Malowanie pomieszczeń sanitariatów, natrysków, kuchni i holu wejściowego w Domu studenckim Hanka przy al. Niepodległości 26 w Poznaniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.amu.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach