Przetargi.pl
ADAPTACJA POMIESZCZEŃ Brańskiego klubu Seniora W BUDYNKU: przy ul. Binduga 95 w Brańsku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 17-120 Brańsk, ul. Rynek
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 655 10 07 , fax. 857 375 363
 • Data zamieszczenia: 2020-08-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brańsku
  ul. Rynek 8
  17-120 Brańsk, woj. podlaskie
  tel. 85 655 10 07, fax. 857 375 363
  REGON: 50033006000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.mops.um.bransk.wrotapodlasia.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ADAPTACJA POMIESZCZEŃ Brańskiego klubu Seniora W BUDYNKU: przy ul. Binduga 95 w Brańsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie prac adaptacyjno – dostosowawczych na parterze lokalu przeznaczonego na utworzenie i funkcjonowanie Brańskiego Klubu Seniora. Zgodnie z przedmiarem prace dotyczą pomieszczeń w budynku przy ul. Binduga 95 w Brańsku. Prace adaptacyjne tj. roboty tynkowe, roboty w zakresie stolarki budowlanej, malarskie, wykładanie i pokrywanie podłóg, murarskie, remont schodów zewnętrznych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja budowlana obejmująca: przedmiar stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 11 do niniejszej SIWZ. Warunki realizacji zamówienia określona wzór umowy, stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ. 4. Wszystkie wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zawarte w dokumentach wymienionych w ust. 2 mają przykładowy charakter, a wykonawca ma prawo każdorazowo przedstawić w składanej przez siebie ofercie produkt (materiał) bądź jego element równoważny, o nie gorszych parametrach techniczno-użytkowych. 5. W każdym przypadku, gdy dokumentacja, o której mowa w ust. 2 opisuje przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych (marek), patentów lub pochodzenia (producenta), to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych w takim zakresie i w taki sposób, aby gwarantowały wykonanie robót w zgodzie z dokumentacją, o której mowa w ust. 2. 6. Ciężar udowodnienia, że materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. 7. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi oraz gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na okres minimum 12 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego robót budowlanych. Wykonawca może zaoferować dłuży okres (o pełne okresy miesięczne), co będzie podlegać ocenie w kryteriach oceny ofert. 8. Zamawiający wymaga, by zamówienie zostało wykonane w terminie 90 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawca może zaoferować krótszy termin realizacji liczony w dniach od dnia zawarcia umowy, co będzie podlegać ocenie w kryteriach oceny ofert. 9. Wszystkie materiały, urządzenia, maszyny, narzędzia i sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia dostarcza i zabezpiecza Wykonawca. 10. Wszystkie materiały, maszyny określone w opisie przedmiotu zamówienia należy traktować jako określenie wymaganych parametrów technicznych i technologicznych oraz standardów jakościowych. 11. Prace stanowiące przedmiot zamówienia należy wykonywać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 12. Wykonawca może przeprowadzić wizję lokalną przyszłego terenu budowy celem sprawdzenia miejsca robót oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Wizja lokalna obiektu – po uprzednim kontakcie telefonicznym z Zamawiającym - 85 655 10 07. 13. Zamawiający zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 14. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: - tynkowanie, - kładzenie glazury, - roboty instalacyjne. 15. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 14 oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: Zamawiający wymaga przekazania w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wykonujących czynności, o których mowa w ust. 14 oraz pisemnych oświadczeń ww. osób o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę. Wykaz ma obejmować wyłącznie imię i nazwisko pracownika, datę zatrudnienia oraz informację o rodzaju wykonywanych przez niego czynności. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przez cały okres obowiązywania Umowy, przedstawi dodatkowo w terminie 7 dni roboczych, informację o stanie zatrudnienia ww. osób, oświadczenia ww. osób o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę oraz dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracownika do ubezpieczenia (ZUS). Powyższe dokumenty będą zawierać wyłącznie imię i nazwisko pracownika, datę zatrudnienia oraz rodzaj wykonywanej pracy. W pozostałym zakresie wykonawca jest zobowiązany zanonimizować przekazywane dokumenty. Sankcje wynikające z niespełnienia wymagania, o którym mowa w ust. 14 określa Projekt Umowy, stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu. 1.2. Wykonawca który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w Postępowaniu, składa także oświadczenie dotyczące tych podmiotów. 1.3. Oświadczenia, o których mowa powyżej w pkt 1.1. i .1.2 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w oryginale według odpowiednich wzorów stanowiących Załączniki nr 4, 5, 6, 7 do SIWZ. 1.4. W przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda, by wraz z ofertą Wykonawca złożył zobowiązanie (lub inne dokumenty) podmiotów trzecich, potwierdzające, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.1. Każdy z Wykonawców, który złożył ofertę w Postępowaniu, zobowiązany jest złożyć, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcą lub Wykonawcami, którzy złożyli oferty w Postępowaniu. 2.2. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu. 2.3. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 2.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach