Przetargi.pl
Adaptacja istniejących sal chorych w Oddziale Dziecięcym na izolatkę w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu ogłasza przetarg

 • Adres: 27-600 Sandomierz, ul. Schinzla
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 15 8323001 do 5, 8330566 , fax. 158 323 575
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu
  ul. Schinzla 13
  27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie
  tel. 15 8323001 do 5, 8330566, fax. 158 323 575
  REGON: 30238500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sand.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja istniejących sal chorych w Oddziale Dziecięcym na izolatkę w formule „zaprojektuj i wybuduj”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest adaptacja istniejących sal chorych w Oddziale Dziecięcym na izolatkę w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu, w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Na realizację przedmiotu zamówienia składają się: a) wykonanie i dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej izolatki w Oddziale Dziecięcym, zawierającej konieczne ekspertyzy i opinie, b) dostawę urządzeń, materiałów i osprzętu o parametrach określonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót do miejsca eksploatacji, c) wykonanie izolatki zgodnie z dokumentacją, d) wykonanie dokumentacji powykonawczej, e) przeprowadzenie procedur odbiorowych zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej oraz obowiązującymi przepisami prawa w celu umożliwienia eksploatacji, f) wszelkie inne czynności, bez których nie można należycie wykonać przedmiotu zamówienia, w tym dokonanie wymaganych prawem zgłoszeń i uzyskania niezbędnych pozwoleń, o ile takie zgłoszenia lub pozwolenia okażą się konieczne, w tym celu Zamawiający udzieli na wniosek Wykonawcy stosownych upoważnień, g) udzielenie Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został określony w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium dla całego zamówienia wynosi 11 000,00 zł., słownie: jedenaście tysięcy złotych i zero groszy. Wykonawca powinien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę wraz z ofertą: 1) formularz ofertowy sporządzony na podstawie druku stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 2) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w Rozdziale III SIWZ – jeżeli Wykonawca polega zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego, 3) w przypadku nie podpisania oferty przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu pełnomocnictwo. Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, sporządzone na podstawie druku stanowiącego zał. nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach