Przetargi.pl
Adaptacja budynku w Paszowicach, dz. nr 5/54, z zagospodarowaniem terenu, gmina Paszowice.

Gmina Paszowice ogłasza przetarg

 • Adres: 59-411 Paszowice, Paszowice
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 768 701 793
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Paszowice
  Paszowice 137
  59-411 Paszowice, woj. dolnośląskie
  tel. 768 701 793
  REGON: 54461600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.paszowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja budynku w Paszowicach, dz. nr 5/54, z zagospodarowaniem terenu, gmina Paszowice.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Adaptacja budynku w Paszowicach, dz. nr 5/54, z zagospodarowaniem terenu, gmina Paszowice” Zakres robót obejmuje między innymi: Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych dla robót objętych niniejszym postępowaniem: Przedmiotem inwestycji jest adaptacja istniejącego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. Charakterystyka formy: Budynek mieszkalny z usługami drobnymi w parterze Wolnostojący Dwukondygnacyjny ( z użytkowym poddaszem ) Niepodpiwniczony Na planie prostokąta Nakryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia ok. 41st., zgodnie ze stanem istniejącym Opis i gabaryty budynku: Funkcja: budynek mieszkalny z usługami drobnymi w parterze Kategoria ppoż.: ZLIV Długość: 44,43 m Szerokość: 12,98 m Wysokość do okapu: 6,08 m Wysokość do kalenicy: 11,73 m Kąt nachylenia dachu: ok. 41o Powierzchnia zabudowy: 576,70 m2 Powierzchnia użytkowa: 1 118,22 m2 Kubatura: 5 168,23 m3 Forma architektoniczna i funkcja: Zabudowa mieszkaniowa ukształtowana poprzez adaptację istniejącego budynku w sposób tradycyjny wkomponowany w architekturę miejscowości. Rzut na planie prostokąta. Dach tradycyjny pokryty dachówką ceramiczną. Zastosowano naturalne materiały wykończenia elewacji: tynk akrylowy typu baranek barwiony w masie, okładziny ceramiczne, podbitka z desek drewnianych, detale z okładzin ceramicznych i detale drewniane. Układ funkcjonalny pomieszczeń: Budynek dwukondygnacyjny. Układ funkcjonalny pomieszczeń dzieli każdy z lokali mieszkalnych na część przeznaczoną na cele prowadzenia działalności gospodarczej zlokalizowaną w parterze oraz część mieszkalną obejmującą przestrzeń kondygnacji piętra i poddasza. Każdy z lokali mieszkalnych posiada własną komunikację międzykondygnacyjną w postaci schodów wewnętrznych. Wejścia i wyjścia ewakuacyjne z każdego lokalu znajdują się po obu stronach budynku. Program funkcjonalny: Budynek pełni funkcję mieszkalną. W budynku zlokalizowano pomieszczenia przeznaczone na działalność gospodarczą związaną z usługami drobnymi. Układ i zestawienie funkcji lokali i pomieszczeń wskazano na załącznikach graficznych. Wyszczególnienie: Ściany kamienno – ceglane zgodnie ze stanem istniejącym. Rynny oraz rury systemowe z blachy tytan-cynk. Pokrycie dachu dachówką ceramiczną, obróbki systemowe z blachy tytan -cynk ( kolor i wzór ustalić z inwestorem ). Kominy murowane z pustaków betonowych prefabrykowanych z płytą ochronną betonową. Wykończenie tynkiem cementowo-wapiennym typu baranek, malowanie 2-krotne ( kolor ustalić z inwestorem ). Stolarka okienna drewniana, w kolorze naturalnym, parapety – okładzina klinkierowa w kolorze naturalnym ( kolor ustalić z inwestorem ). Stolarka drzwiowa zewnętrzna drewniana, systemowa, kolor naturalny (lub do uzgodnienia z inwestorem ). Dojście do komina od wyłazu dachowego, stopnie i ławy kominiarskie systemowe, aluminiowe wg wybranego producenta. Deska maskująca, podbitki oraz elementy drewniane impregnowane 2-krotnie ( kolor do ustalenia z inwestorem ). Podłoga w pomieszczeniach wykończona płytkami typu Gres oraz Panelami podłogowymi AC4 ( kolorystyka do ustalenia z inwestorem ) Ściany wewnętrzne wykończone tynkiem wapienno – cementowym zatartym na gładko (kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem ). W pomieszczeniach mokrych oraz technicznych stosować farby do pomieszczeń mokrych. Ściany należy wykończyć okładziną ceramiczną do wys. 2.0m. Sufity wykończone gładzią gipsową na płycie kartonowo-gipsowej, zatarte na gładko ( kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem ). Standard wykończenia wnętrz zgodnie z tabelarycznym zestawieniem w projekcie wykonawczym, stanowiącym załącznik do ogłoszenia opublikowanym na bip.paszowice.pl. Zamawiający posiada aktualne na dzień ogłoszenia pozwolenie na budowę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na wskazany rachunek bankowy nr: 43 8647 1033 0315 0492 2000 0114, z dopiskiem wadium „Adaptacja budynku w Paszowicach, dz. nr 5/54, z zagospodarowaniem terenu, gmina Paszowice” 4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi wskazywać jako beneficjenta Gminę Paszowice. 5. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi gwarantować Zamawiającemu bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy pzp, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków. Poręczenia i gwarancje muszą być ważne co najmniej przez okres związania ofertą, a w przypadku przedłużania terminu związania ofertą – także przez ten okres. 6. Wadium uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynęło na rachunek bankowy zamawiającego przed terminem składania ofert, tj. do dnia 30.08.2019 r. do godz. 12:00. 7. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć wraz z ofertą w jednej kopercie, jednakże nie należy spinać trwale z ofertą, w terminie do dnia składania ofert tj. do dnia 30.08.2019 r. do godz. 12:00.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących dokumentów: - wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w rozdziale V ust. 1 pkt 2b SIWZ i w sekcji III.1.3 ogłoszenia o zamówieniu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach