Przetargi.pl
Adaptacja budynku przy ulicy Kościuszki 6 na żłobek – wyposażenie (3 części)

Miasto Suwałki ogłasza przetarg

 • Adres: 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 875 628 000 , fax. 875 628 098
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Suwałki
  ul. Mickiewicza 1
  16-400 Suwałki, woj. podlaskie
  tel. 875 628 000, fax. 875 628 098
  REGON: 79067103000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://um.suwalki.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja budynku przy ulicy Kościuszki 6 na żłobek – wyposażenie (3 części)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia do adoptowanego budynku przy ulicy Kościuszki 6 na żłobek. 2. Zamówienie zostało podzielone na 3 części: Część 1 – Meble, wyposażenie, pomoce dydaktyczne Cześć 2 – Wyposażenie technologiczne, wyposażenie rozdzielni i pojemniki do cateringu Część 3 – Wyposażenie informatyczne, sprzęt biurowy 3. Szczegółowy opis i wielkość zamówienia określony został w załączniku nr 2.1 – część 1, w załączniku nr 2.2 - część 2, w załączniku nr 2.3 – część 3 oraz załączniku 6 do SIWZ. 4. Wykonawca musi zapewnić na swój koszt załadunek, transport, rozładunek, montaż oraz uruchomienie dostarczonych materiałów, mebli, urządzeń i sprzętu w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca po dostarczeniu elementów wyposażenia oraz po zakończeniu montażu zobowiązany jest do uporządkowania terenu dostaw i miejsca montażu, w tym zagospodarować odpady. Wszelkie zniszczenia w budynku powstałe podczas montażu będą usuwane przez Wykonawcę na jego koszt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wszyscy Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć oświadczenie wraz z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach