Przetargi.pl
„Dostawa soli drogowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg”

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach ogłasza przetarg

 • Adres: 16-400 Suwałki, ul. Sejneńska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 87 566 78 55 , fax. 87 565 99 26
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach
  ul. Sejneńska 84
  16-400 Suwałki, woj. podlaskie
  tel. 87 566 78 55, fax. 87 565 99 26
  REGON: 20066207700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zdiz.suwalki.pl (zakładka zamówienia publiczne)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa soli drogowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa soli drogowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg. 2.Sól drogowa powinna być niezbrylająca, o następujących parametrach: a) skład chemiczny: - NaCl – min. 90% - K4Fe(CN)6 - 20 mg/kg - H2O – 3% max Zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie – max. 8% . b) uziarnienie od 0 – 6 mm - ziarna powyżej 6 mm – max. 10 % - ziarna poniżej 1 mm – max. 20 % Pozostałe wymagania dla soli zawarte są w normie PN-86/C-84081/02. 3.Dostawy soli drogowej będą odbywały się sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego. Sól należy dostarczyć do siedziby Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach, ul. Sejneńska 84, 16-400 Suwałki. 4.Sól powinna posiadać pozytywną opinię techniczną podmiotu uprawnionego do wystawiania takiej opinii – Wykonawca winien dołączyć do oferty: 1)aktualną Opinię Techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów; 2)aktualny Atest Higieny Państwowego Zakładu Higieny; 3)wyniki badań soli drogowej wystawione przez Instytut Badawczy posiadający uprawnienia w tym zakresie. 5.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia aktualności dokumentów opisanych w pkt. 4 przez cały okres trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji aktualności opinii technicznej IBDiM, wyników badań soli uprawnionego laboratorium oraz Atestu PZH na każdym etapie realizacji umowy. 6.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz obowiązki Wykonawcy zostały określone w Szczegółowej Specyfikacji technicznej oraz w załączniku nr 7 do SIWZ- Wzór umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34927100-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca zapewni, jako część swojej oferty wadium w wysokości: 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc złotych). 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)w pieniądzu; b)w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)w gwarancjach bankowych; d)w gwarancjach ubezpieczeniowych; e)w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 110). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach w Banku PKO SA O/Suwałki nr 08 1240 3363 1111 0010 4425 3775 w terminie do dnia 24.06.2019 r. do godz. 10:00 przed upływem terminu składania ofert. 4.Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej decyduje termin wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 5.Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w oryginale w sekretariacie Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach, ul. Sejneńskiej 82, (pokój nr 101), 16-400 Suwałki przed upływem terminu składania ofert. (Wykonawca dla celów dowodowych powinien uzyskać dla siebie potwierdzenie złożenia wadium w sekretariacie Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach). 6.Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. 7.Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9.Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wszyscy Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć oświadczenie wraz z ofertą. 2.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3.Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. 4.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 6 ustawy Pzp., nie potwierdzają spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a)zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b)zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1ustawy Pzp. 5.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu (załączniki nr 3 i 6).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach