Przetargi.pl
Zakup i dostawa serwera, drukarek, akcesoriów komputerowych i sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

Powiat Inowrocławski ogłasza przetarg

 • Adres: 88-100 Inowrocław, Prezydenta Franklina Roosevelta
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 592 100 , fax. 523 574 820
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Inowrocławski
  Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
  88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 592 100, fax. 523 574 820
  REGON: 92365394000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.inowroclaw.powiat.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa serwera, drukarek, akcesoriów komputerowych i sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa serwera, drukarek, akcesoriów komputerowych i sprzętu komputerowego na potrzeby wydziałów Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu oraz komputerów przenośnych na potrzeby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i oryginalnie zapakowany, a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w specyfikacji technicznej. Dostarczony sprzęt musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa i jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenie, Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne o niegorszych parametrach technicznych, jakościowych niż wymagane przez Zamawiającego. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Karty gwarancyjne oferowanych produktów, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć w dniu dostawy. Przedmiot zamówienia wykazany został w formularzach cenowych dla każdej z części stanowiących załączniki do SIWZ. Do oferty Wykonawca załączy wypełnione formularze cenowe oferowanych produktów oraz specyfikacje techniczne sporządzone przez Wykonawcę, zawierające opis wszystkich parametrów w celu wykazania zgodności z opisem Zamawiającego. W przypadku niedołączenia do oferty specyfikacji technicznych, oferta zostanie odrzucona. Najpóźniej w dniu podpisania umowy na część 1 i część 3 przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sporządzone w języku polskim deklaracje zgodności CE dla oferowanego modelu komputera stacjonarnego i komputerów przenośnych oraz certyfikaty producenta sprzętu: ISO 14001 na produkcję oraz ISO 9001 na świadczenie usług w zakresie serwisu (lub równoważne). Przedmiot zamówienia wskazany w części 3 – komputery przenośne w ilości 2 szt. i oprogramowanie Wykonawca dostarczy nieodpłatnie własnym transportem, do siedziby Zamawiającego (w godzinach pracy urzędu) przy Mątewskiej 17, 88-100 Inowrocław pok. 012. Pozostały przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta36-38, 88-100 Inowrocław pok. nr 139. Przekazanie dostarczonego przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, który będzie podstawą do wystawienia faktury VAT i ważności gwarancji. Wymagany okres gwarancji dla części 1 - serwer wynosi min. 36 miesięcy, na część 2, 3, 4 wynosi min. 24 miesiące. Gwarancja jakości stanowi kryterium oceny ofert. Wykonawca może zaoferować dłuższy termin gwarancji wg kryterium określonego w pkt.17.2 ppkt 3. Wszelkie naprawy gwarancyjne lub prowadzone w ramach rękojmi odbywać się będą na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy, który zapewni również transport (do serwisu oraz z serwisu do Zamawiającego) sprzętu podlegającego naprawie. Przedmiot zamówienia podzielony został na 4 odrębne części: Część nr 1 Przedmiotem zamówienia dla części 1 jest dostawa serwera – 1 szt., zasilacza awaryjnego – 1 szt., systemu do backupu – 1 szt. i oprogramowania, dla których szczegółowe wymagania dotyczące parametrów technicznych zawarte zostały w załączniku nr 1 do SIWZ – specyfikacja techniczna. Część nr 2 Przedmiotem zamówienia dla części 2 jest dostawa komputerów stacjonarnych – 2 szt., monitorów – 2 szt., zasilaczy awaryjnych – 2 szt., dodatkowych akcesoriów, oprogramowania, dla których szczegółowe wymagania dotyczące parametrów technicznych zawarte zostały w załączniku nr 1 do SIWZ – specyfikacja techniczna. Część nr 3 Przedmiotem zamówienia dla części 3 jest dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem – 5 szt., dla których szczegółowe wymagania dotyczące parametrów technicznych zawarte zostały w załączniku nr 1 do SIWZ – specyfikacja techniczna. Część nr 4 Przedmiotem zamówienia dla części 4 jest dostawa drukarek – 3 szt., dla których szczegółowe wymagania dotyczące parametrów technicznych zawarte zostały w załączniku nr 1 do SIWZ – specyfikacja techniczna. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane części zamówienia lub na wszystkie części zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30236000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymogów w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 2. Specyfikacja techniczna. 3. Formularz oferty. 4. Formularze cenowe.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach