Przetargi.pl
Zagospodarowanie terenu sportowego na terenie PSP nr 6 - oś. Śródmieście w Kędzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE

Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 40 34 451 , fax. 77 40 34 451
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych
  ul. Piramowicza 32
  47-200 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie
  tel. 77 40 34 451, fax. 77 40 34 451
  REGON: 52450700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie terenu sportowego na terenie PSP nr 6 - oś. Śródmieście w Kędzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Zakres zamówienia obejmuje: 1) roboty związane z wykonaniem boiska ze sztucznej trawy, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, bieżni prostej o nawierzchni poliuretanowej, rozbiegu do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej, wykonanie zeskoczni, rzutni do pchnięcia kulą, miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, ciągu pieszo –jezdnego z kostki bet. gr. 8cm, chodników z kostki bet. 6 cm, placu utwardzonego z kostki brukowej gr. 6 cm, dojazdu technicznego z kostki brukowej gr. 8cm, piłkochwytów, ogrodzenia wraz z bramą i furtką, 2) dostawę i montaż: wiaty śmietnikowej, ławek, stojaków na rowery, koszy na śmieci, 3) dostawę i montaż: bramek do piłki ręcznej, słupków do siatkówki wraz z osłonami, stojaków do koszykówki wraz z osłonami, progu do pchnięcia kulą, 4) roboty w branży elektrycznej: wykonanie oświetlenia boiska 5) roboty związane z wykonaniem zagospodarowania terenu: wycinka, nasadzenia zastępcze oraz trawniki, etc. II. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę. Na podstawie art. 29, ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności niezbędne do realizacji zamówienia: - roboty związane z wykonaniem boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy i poliuretanowej - roboty drogowe - roboty elektryczne – oświetlenie boiska Sposób dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje z tyt. niespełnienia wymagań zostały określone w części II SIWZ - Istotne postanowienia umowy. III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają w szczególności: cz. III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, cz. II Istotne postanowienia umowy, załączona dokumentacja projektowa sporządzona przez: Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa ,,VITARO”-Pracownia projektowa, 00-754 Warszawa, ul. Gagarina 32A lok. 8, oddział: 97-500 Radomsko, Dziepółć 3, tj.: - projekt budowlany, - projekt wykonawczy branża: architektoniczna, drogowa, elektryczna, konstrukcyjna, szata roślinna – STWiOR, oraz pozostałe załącznikami w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego: http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/, stanowiące integralną częścią SIWZ. I. Zamawiający załącza na stronie plik pn.:”OSTATECZNE ROZWIĄZANIA-PARAMETRY – do wyceny - pytania i odpowiedzi udzielone w I postępowaniu” - jako integralną część OPZ. Zamawiający umożliwia i zaleca Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej. Pomocniczo dołączono przedmiar robót na ww. zakres robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112720-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10.1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 40 000.00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy zł 00/100 PLN). 10.2 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 10.3 Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 10.4 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP Kędzierzyn-Koźle 57 1020 3714 0000 4102 0108 5455; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). 10.5 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument taki musi być nieodwołalny, bezwarunkowy i płatny na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), nazwę gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedziby, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) termin ważności gwarancji/poręczenia, 5) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela że Zamawiającemu służy prawo wypłaty wadium ze strony Gwaranta, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 10.6 Wadium wniesione w formie wymienionej w pkt 10.4 ppkt 2-5 należy obowiązkowo ZAŁĄCZYĆ w ORYGINALE do oferty. Brak oryginału dokumentu przy ofercie traktowane będzie jako niezabezpieczenie oferty wadium. 10.7 Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie wraz z odsetkami zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 46 ustawy Pzp. 10.8 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 10.9 Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IDW;2. Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub inne pełnomocnictwa jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego). 3. Zobowiązanie innych podmiotów (w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów, wzór stanowi załącznik nr 4 do IDW) lub inny dokument, z którego takie zobowiązanie wynika np. umowa itp. 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór stanowi załącznik nr 5 do IDW). Wraz ze złożeniem oświadczenia, w którym Wykonawca informuje o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.5. Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach