Przetargi.pl
Dostawa materiałów szewnych

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie ogłasza przetarg

 • Adres: 48-300 Nysa, ul. Bohaterów Warszawy
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 087 830 , fax. 774 333 038
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie
  ul. Bohaterów Warszawy 34
  48-300 Nysa, woj. opolskie
  tel. 774 087 830, fax. 774 333 038
  REGON: 31344300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoznysa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów szewnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów szewnych, zgodnie z wykazem asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na części: Część Nr 1 – nici chirurgiczne wchłanialne, syntetyczne, powlekane z kwasu glikolowego i mlekowego, czas wchłaniania 2 miesiące, okres podtrzymywania tkanek wyrażony procentowo (nie mniej niż 75% po 2 tygodniach) Część Nr 2 – nici chirurgiczne wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego, okres podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 65%, po 8-11 dniach 50% i czasie całkowitego wchłaniania ok. 42 dni Część Nr 3 – nici chirurgiczne wchłanialne jednowłóknowe, okres wchłaniania od 90 do 120 dni; kopolimer kwasu glikolowego i kaprolaktonu Część Nr 4 – nici chirurgiczne niewchłanialne jednowłóknowe, polipropylenowe Część Nr 5 – nici chirurgiczne niewchłaniane syntetyczne, poliestrowe, plecione Część Nr 6 – nici chirurgiczne niewchłanialne powlekane, plecione – poliestrowe Część Nr 7– nici chirurgiczne niewchłanialne jednowłóknowe, syntetyczne, poliamidowe Część Nr 8 – nici chirurgiczne okulistyczne Część Nr 9 – gąbki hemostatyczne, wosk kostny Część Nr 10 – taśma do szycia narządów miąższowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141121-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach