Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w gminnych autobusowych przewozach pasażerskich

Gmina Głuchołazy ogłasza przetarg

 • Adres: 48-340 Głuchołazy, Rynek
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 092 100 , fax. 774 092 101
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Głuchołazy
  Rynek 15
  48-340 Głuchołazy, woj. opolskie
  tel. 774 092 100, fax. 774 092 101
  REGON: 53141279200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowe.glucholazy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w gminnych autobusowych przewozach pasażerskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w gminnych autobusowych przewozach pasażerskich na terenie miasta i gminy Głuchołazy. Organizatorem usługi jest Gmina Głuchołazy (Zamawiający), Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu staje się po zawarciu umowy Operatorem w rozumieniu przepisów Ustawy o Publicznym Transporcie Zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługi przewozowe zgodnie z wyznaczonymi liniami komunikacyjnymi i rozkładem jazdy, przy zachowaniu przepisów prawa o ruchu drogowym, prawa przewozowego, rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, a także innych przepisów prawa dotyczących operatorów i przewoźników Usługa przewozu pasażerów będzie świadczona na liniach komunikacyjnych prze które należy rozumieć : połączenie komunikacyjne na sieci dróg publicznych wraz z oznaczonymi miejscami do wsiadania i wysiadania, po których odbywa się świadczenie usługi objętej umową. Wykaz linii komunikacyjnych po których realizowana jest usługa zawiera Zarządzenie nr 393-PR.84.2019 Burmistrza Głuchołaz z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie wprowadzenia bezpłatnych usług przewozowych na terenie miasta i gminy Głuchołazy ( załącznik nr 9 do SIWZ). Niniejsza usługa obejmuje następujące linie komunikacyjne: 1) „Linia nr 1”: (Głuchołazy – Gierałcice – Biskupów - Markowice - Biskupów – Burgrabice - Sławniowice – Burgrabice – Biskupów – Gierałcice – Głuchołazy) – długość linii 41,1 km 2) „Linia nr 2”: (Głuchołazy – Bodzanów- Nowy Świętów - Polski Świętów – Sucha Kamienica - Polski Świętów - Nowy Świętów – Wilamowice Nyskie – Bodzanów - Głuchołazy) – długość linii 26,4 km 3) „Linia nr 3”: (Głuchołazy – Charbielin – Nowy Las - Stary Las – Nowy Świętów – Stary Las - Nowy Las – Charbielin – Głuchołazy) – długość linii 30,3 km 4) „Linia nr 4”: (Głuchołazy – Podlesie – Konradów – Jarnołtówek - Pokrzywna –Pokrzywna Park – Pokrzywna – Jarnołtówek - Konradów – Głuchołazy) – długość linii 34,2 km Zamawiający zakłada, że w całym okresie realizacji zamówienia (dla wyceny usługi przyjęto, że usługa będzie realizowana w okresie od 02.09.2019 do 31.12.2019r.) minimalna planowana łączna ilość wozokilometrów wyniesie 37.809,20 wozokilometrów. Szczegółowe zestawienie ilości wozokilometrów i liczby dni świadczenia usługi zawiera zestawienie - załącznik nr 10 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, ze posiada aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu osób o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Kompletna oferta musi zawierać: 1) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru określonego w Części II SIWZ i zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 126 SIWZ; 2) Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zgodne z treścią Załączników nr 1 i 2 do SIWZ; 3) Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 11.2. SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; 4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach