Przetargi.pl
Zakup i wdrożenie oprogramowania dziedzinowego finansowo-księgowego oraz zintegrowanego systemu informacji przestrzennej GIS w ramach projektu pn. „Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie i Prudniku

Gmina Kluczbork ogłasza przetarg

 • Adres: 46-200 Kluczbork, ul. Katowicka
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 183 864 , fax. 077 418 22 30
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kluczbork
  ul. Katowicka 1
  46-200 Kluczbork, woj. opolskie
  tel. 774 183 864, fax. 077 418 22 30
  REGON: 52570200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.kluczbork.eu/redir,przetargi

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i wdrożenie oprogramowania dziedzinowego finansowo-księgowego oraz zintegrowanego systemu informacji przestrzennej GIS w ramach projektu pn. „Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie i Prudniku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie oprogramowania dziedzinowego finansowo-księgowego, zintegrowanego systemu informacji przestrzennej GIS oraz oprogramowań dodatkowych dla Urzędu Miejskiego w Kluczborku oraz szkolenie pracowników w zakresie oferowanego oprogramowania w ramach realizacji projektu pn. „Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie i Prudniku”. Zakres Zamówienia obejmuje: a) Zakup oraz wdrożenie nowego oprogramowania finansowo-księgowego obejmujące System Finansowo-Księgowy oraz portal eUsług/podatkowy, który umożliwi uruchomienie e-usług na 5 poziomie dojrzałości oraz szkolenie 70 pracowników Urzędu Miejskiego w Kluczborku. b) Zakup oraz wdrożenie nowego oprogramowania Systemu Informacji Przestrzennej wraz z wdrożeniem i uruchomieniem Usług Informacji Przestrzennej, który umożliwi uruchomienie e-usług na 5 poziomie dojrzałości oraz szkolenie 5 pracowników Urzędu Miejskiego w Kluczborku. c) Zakup oraz wdrożenie nowego dodatkowego oprogramowania w zakresie obszarów: - Kadry i Płace; - ePracownik; - Okresowa ocena pracowników; - Dodatki mieszkaniowe; oraz szkolenie 20 pracowników Urzędu Miejskiego w Kluczborku 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” 2. Wymagany przez Zamawiającego min. okres gwarancji – 12 miesięcy. 3. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 12 miesięcy, zostanie odrzucona jako niezgodna ze SIWZ. 4. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług w ramach gwarancji oraz asysty technicznej w okresie wdrożenia i trwania gwarancji za pomocą profesjonalnych narzędzi oraz zasobów ludzkich, w szczególności: usuwania błędów oprogramowania, doradztwa, konsultacji, upgrade oprogramowania do najnowszych wersji. 5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienie, co najmniej 10 konsultacji w okresie trwałości projektu (tj. 5 lat po zakończeniu realizacji projektu tj. 30 czerwca 2020 r.) w siedzibie Zamawiającego. 6. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia reakcji konsultanta w okresie trwałości projektu (tj. 5 lat po zakończeniu realizacji projektu tj. 30 czerwca 2020 r.) - w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kluczborku - w siedzibie Zamawiającego w ciągu maksymalnie 48 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego drogą elektroniczną (e-mail/helpdesk) na adres wskazany przez Wykonawcę. 7. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje reakcje konsultanta w siedzibie Zamawiającego (od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego drogą elektroniczną (e-mail/helpdesk) na adres wskazany przez Wykonawcę) w czasie dłuższym niż 48 godzin zostanie odrzucona jako niezgodna ze SIWZ. 8. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia asysty przy starcie produkcyjnym przez co najmniej 5 dni roboczych. 9. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkoleń dla pracowników w zakresie oferowanych oprogramowań finansowo-księgowych, informacji przestrzennej oraz oprogramowań dodatkowych. 10. Zamawiający wymaga przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielania licencji na czas nieokreślony na nieograniczona liczbę użytkowników. 11. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. Na potwierdzenie powyższego wymaga się, aby Wykonawca lub Podwykonawca w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy oraz do końca każdego miesiąca realizacji zamówienia przedłożył Zamawiającemu: pisemne oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia wraz z wykazem osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę - według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności oświadczeń Wykonawcy lub Podwykonawcy (przedstawionych Zamawiającemu według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do umowy) z osobami faktycznie wykonującymi czynności przy zamówieniu. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę pisemnego oświadczenia (według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do umowy) w terminie wskazanym jak powyżej będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w załączonym do SIWZ wzorze umowy. 12. Stosownie do treści art. 30 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że wymagania o których mowa w przywołanym przepisie Zamawiający określił w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 13. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, należy do Wykonawcy. 14. Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: - 48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne; - 72260000-5 – Usługi w zakresie oprogramowania; - 64216000-3 – Elektroniczne usługi przekazywania wiadomości i informacji; - 38221000-0 – Geograficzne systemy informacyjne (GIS lub równoważne) 15. Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których zamierza wykonanie zlecić podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22 a w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1b.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ; 2. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach, którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - zgodnie z zał. nr 4 do SIWZ; 3. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 poz. 570), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach