Przetargi.pl
„Remont elewacji oraz montaż instalacji monitoringu w budynku Ratusza w Bielsku Podlaskim położonego na działce nr 1598/1 przy ul. Mickiewicza 45”

Muzeum Podlaskie w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15426 Białystok, ul. Ratusz-Rynek Kościuszki
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 7421473, 7421440
 • Data zamieszczenia: 2018-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Podlaskie w Białymstoku
  ul. Ratusz-Rynek Kościuszki 10
  15426 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 7421473, 7421440
  REGON: 27632800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.bialystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont elewacji oraz montaż instalacji monitoringu w budynku Ratusza w Bielsku Podlaskim położonego na działce nr 1598/1 przy ul. Mickiewicza 45”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont elewacji: Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy wykonać niezbędne rusztowania, zabezpieczyć przed zniszczeniem i zachlapaniem elementy budynku nie podlegające remontowi. Sposób wykonania rusztowań bądź np. użycie podnośnika do wykonania prac na wysokości powinien zapewniać bezpośredni dostęp przedstawiciela Inwestora oraz osób nadzorujących budowę do remontowanych elementów. Istniejące powłoki malarskie należy zmyć i oczyścić z zabrudzeń. Przecieranie tynków materiałem ściernym jest dopuszczalne jedynie na powierzchniach płaskich, elementy wystroju sztukatorskiego (boniowania, gzymsy) można oczyszczać jedynie preparatami ługującymi istniejące powłoki malarskie bez uszkadzania profilowanej powierzchni tynku. Istniejące tynki należy opukać w poszukiwaniu ewentualnych miejsc odparzania się tynku. W miejscu jego pękania bądź łuszczenia się osłabiony tynk należy odkuć, ubytek uzupełnić tynkiem mineralnym renowacyjnym WTA kat. III. Ewentualne ubytki na powierzchniach gzymsów, krawędziach pilastrów, boniowaniu należy uzupełniać wykonując szablon wycięty ze sklejki dopasowany do istniejącego gzymsu i przeciągając szablonem zaprawę w celu wiernego odtworzenia pierwotnego profilu. Ściany zewnętrzne należy zagruntować a następnie pomalować dwukrotnie farbą silikatową o wysokim współczynniku dyfuzji pary wodnej. Grunt i farba powinny stanowić wspólny system malarski dostarczany przez jednego producenta. Przed rozpoczęciem malowania należy wykonać próbki kolorystyczne Instalacja monitoringu: Zakres prac powinien obejmować: • instalację okablowania dla urządzeń: kamer CCTV, • budowę i wyposażenie szafki wewnętrznej monitoringu CCTV, • ułożenie i zakończenie kabli sygnałowych, • instalację uziemiającą. Podgląd obrazów z kamer będzie realizowany z poziomu projektowanego monitora Full HD LED 32” zainstalowanego w pom. sali zajęć na poziomie parteru. Okablowanie powinno spełniać obowiązujące normy europejskie w zakresie instalacji oraz wymagań ogólnych i specyficznych dla danego środowiska. System CCTV należy zaprojektować w oparciu o architekturę sieciową pozwalającą na praktycznie nieograniczoną swobodę w budowaniu punktów podglądu. Koncepcja monitoringu zakłada stworzenie dedykowanej sieci komputerowej. Przed realizacją konieczna jest dokładna analiza możliwych rozwiązań. System zaprojektowano na bazie następujących urządzeń pasywnych i aktywnych: • szafka wisząca 19”/6U o wym. 600x500, • panel wentylacyjny 2 wentylatorowy z termostatem, • rejestrator 8 kanałowy IP z dyskiem twardym HDD 6TB, • switch 24 portów RJ45 + 4xSFP, PoE • moduł zabezpieczeń przeciwprzepięciowych System umożliwia zarówno zwiększenie liczby monitorów na powyższym stanowisku operatorskim, jak i stworzenie kolejnych, podobnych punktów podglądu. Dodatkowo projekt przewiduje montaż w szafie CCTV projektowanego zasilacza awaryjnego UPS o mocy 1000VA w celu podtrzymania zasilania dedykowanego dla urządzeń aktywnych systemu informatycznego. Projektowana szafa CCTV powinna być podłączona do głównej szyny uziemiającej budynku (zgodnie z normami dla instalacji elektrycznych wewnętrznych). Szafę CCTV zasilić zgodnie z załączonym schematem do dokumentacji projektowej. Zaprojektowano kamery zewnętrzne tubowe IP 2Mpx. Kamery należy montować pod dachem na poziomie piętra. Dodatkowo niniejsze opracowanie przewiduje montaż po stronie punktów kamerowych ochronników na kablu zasilającym i wizyjnym. Instalację na terenie przedmiotowego obiektu należy wykonać następującymi przewodami: • kabel skrętkowy np. typu U/UTP kat. 6 LSOH – połączenie punktów kamerowych z projektowanym rejestratorem, • kabel skrętkowy np. typu U/UTP kat. 6 LSOH – połączenie projektowanej szafy CCTV z istniejącym głównym punktem dystrybucyjnym znajdującym się w sali lekcyjnej na poziomie parteru. Przewody należy układać w: • rurach giętkich, wzmocnionych o średnicy 32mm układanych pod tynkiem, • rurach sztywnych o średnicy 32mm układanych w uchwytach na poddaszu oraz przy przejściach przez ściany i stropy i w istniejących przebiciach, Szczegółowy zakres prac znajduje się w projekcie budowlanym Remontu elewacji oraz montażu instalacji monitoringu w budynku Ratusza w Bielsku Podlaskim położonego na działce nr 1598/1 przy ul. Mickiewicza 45.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45443000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia pojawi się na stronie internetowej zamawiającego wraz z zamieszczeniem informacji w otwarcia ofert o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach