Przetargi.pl
Przebudowa pomieszczeń Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów oraz Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych w obszarze kondygnacji +3 w bloku A - 32/PN/2018/JS

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab.med. Eleonory Reicher ogłasza przetarg

 • Adres: 02637 Warszawa, ul. Spartańska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 228 449 406
 • Data zamieszczenia: 2018-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab.med. Eleonory Reicher
  ul. Spartańska 1
  02637 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 228 449 406
  REGON: 28856700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spartanska.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa pomieszczeń Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów oraz Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych w obszarze kondygnacji +3 w bloku A - 32/PN/2018/JS
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pomieszczeń Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów oraz Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki łącznej zlokalizowanych w obszarze kondygnacji +3 w bloku A. Zakres prac budowlanych i instalacyjnych obejmuje dostosowanie Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów oraz Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki na III piętrze, w budynku „A" do obecnie obowiązujących standardów i warunków jakie powinny spełniać instytucje ochrony zdrowia oraz przepisów prawa, w tym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739). Zakres zadania obejmuje modernizację sal pacjentów, pomieszczeń socjalno – biurowych, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń służbowych i pomocniczych zlokalizowanych na 3 piętrze budynku „A". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. W dokumentacji projektowej zakres prac został szczegółowo opisany. Prace budowlane będą realizowane zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania wizji lokalnej. Odbycie wizji lokalnej nie jest obowiązkowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 100 000,00 zł (słownie: złotych sto tysięcy groszy 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ), 2) Wypełniony i podpisany Kosztorys ofertowy z podaniem cen jednostkowych sporządzony na podstawie przedmiaru robót dołączonego do dokumentacji projektowej; kosztorys stanowi jedynie informację o sposobie obliczenia ceny i nie będzie sprawdzany oraz poprawiany, a Zamawiający przyjmuje, że prawidłowo podano cenę ryczałtową ogółem w Formularzu ofertowym. Kosztorys w tym w szczególności ceny jednostkowe będą jednak podstawą do badania ceny rażąco niskiej i ewentualnych rozliczeń w trakcie realizacji, 3) Harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględniający poniższe wymagania: W związku z finansowaniem zamówienia ze środków zewnętrznych, w realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić́, że wartość́ wykonanych robót w poszczególnych okresach rozliczeniowych musi wynieść́: a) w roku 2018 – 3 340 000,00 zł brutto, w okresie rozliczeniowym do dnia 7 grudnia 2018 r., b) w roku 2019 – pozostałą kwotę do terminu zakończenia umowy. Powyższe warunki muszą być́ uwzględnione w realizacji zamówienia oraz w harmonogramie Wykonawcy przedstawionym wraz z ofertą. Odstępstwo od warunku określonego powyżej, traktowane będzie przez Zamawiającego jako złożenie oferty niezgodnej z treścią̨ SIWZ, 3) dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp. 4) dokument potwierdzający umocowanie osoby/osób podpisujących ofertę. 5) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia − pełnomocnictwo (w oryginale), które musi zawierać w szczególności wskazanie: oznaczenia postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa dokument musi być poświadczony notarialnie. Korespondencja dotycząca postępowania przekazywana będzie do pełnomocnika, 6) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – oryginał pełnomocnictwa − w przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa dokument musi być poświadczony notarialnie − określający jego zakres. Pełnomocnik posługujący się pełnomocnictwem ma obowiązek złożyć wraz pełnomocnictwem dokument, z którego wynika uprawnienie osób, które udzieliły pełnomocnictwa, do reprezentowania Wykonawcy udzielającego pełnomocnictwa. Korespondencja dotycząca postępowania przekazywana będzie do pełnomocnika.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach