Przetargi.pl
Przygotowanie i udostępnienie w sieci internetowej z zastosowaniem platformy e-lerningowej, kursu e-lerningowego oraz administrowanie kursem.

Ministerstwo Finansów, Biuro Logistyki ogłasza przetarg

 • Adres: 00-916 Warszawa, ul. Świętokrzyska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 694 54 00 , fax. 22 694 52 68
 • Data zamieszczenia: 2018-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Finansów, Biuro Logistyki
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 694 54 00, fax. 22 694 52 68
  REGON: 221700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mf.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie i udostępnienie w sieci internetowej z zastosowaniem platformy e-lerningowej, kursu e-lerningowego oraz administrowanie kursem.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) opracowanie oraz udostępnienie w sieci internetowej, z zastosowaniem platformy e-lerningowej, kursu e-lerningowego pt.: ”Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, zwanego dalej „Kursem”, 2) usługa udostępniania w sieci internetowej Kursu i jego administrowanie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji, określa Załącznik nr 1 do Wzoru umowy (Załącznik J do SIWZ). 3. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez Wykonawcę lub podwykonawcę (gdy dotyczy), co najmniej jednej osoby do wykonywania czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. do administrowania Kursem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48931000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 6 000 zł (sześć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110). 3. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z Ustawą, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. 4. Wadium wniesione w pieniądzu musi być przelane na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów: BGK Oddział w Warszawie 78 1130 1017 0200 0000 0013 7228 5. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Wymagane jest doręczenie oryginału dokumentu, chyba, że złożenie kopii dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium nie ogranicza Zamawiającemu możliwości zatrzymania Wadium, a w przypadku wpłaty pieniężnej - kopii dowodu wykonanej operacji.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 2. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 3. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w ust. III.4) ust. 1.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach