Przetargi.pl
Dostawa 794 par butów sportowych do biegania

Komenda Główna Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 02-642 Warszawa, Puławska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6012044, 601 59 75 , fax. 226 011 857
 • Data zamieszczenia: 2018-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Główna Policji
  Puławska 148/150
  02-642 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6012044, 601 59 75, fax. 226 011 857
  REGON: 1213749700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.policja.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 794 par butów sportowych do biegania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 794 par butów sportowych do biegania. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18820000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. Ponadto Wykonawca musi złożyć: 3.1. Wypełniony Formularz ofertowy (o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do SIWZ). 3.2. Wzór oferowanego wyrobu oznakowanego nazwą firmy – buty sportowe do biegania w rozmiarze 42. 3.3. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do dołączenia do oferty karty katalogowej produktu i/lub innych materiałów informacyjnych wydanych przez producenta lub oświadczenia producenta potwierdzające zgodność parametrów technicznych i funkcjonalno-użytkowych oferowanych butów z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. UWAGA! Z uwagi, iż wzór oferowanego wyrobu stanowi kryterium oceny nie podlega uzupełnieniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach