Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 004675F w m. Czechów – etap II

GMINA SANTOK ogłasza przetarg

 • Adres: 66-431 Santok, Gorzowska
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 957287510 , fax. 957287511
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA SANTOK
  Gorzowska 59
  66-431 Santok, woj. lubuskie
  tel. 957287510, fax. 957287511
  REGON: 21096690600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.santok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 004675F w m. Czechów – etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy drogi gminnej nr 004675F w m. Czechów – etap II obejmującej odcinek całkowity od km 0+500 do km 1+342,83 oraz przebudowę zjazdów w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 004675F w m. Czechów”. 2. Szczegółowy zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie następujących elementów: a) wykonanie korytowania, b) wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego grubości 20 cm, c) wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku od km 0+500 do 1+342,82 z wyspami spowalniającymi ruch z kostki betonowej d) przebudowę zjazdów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 3000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia oferty. 3.Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku z poniższych form: 1)Pieniądzu - wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie, jedynie pod warunkiem, że pieniądze znajdą się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowód wniesienia wadium powinien być załączony do oferty; 2)Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)Gwarancjach bankowych; 4)Gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 ze zm.). 4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr 19 8372 0008 0000 0316 2000 0008 z dopiskiem: „Wadium – wybór wykonawcy do realizacji zadania pn.: Oferta przetargowa na wykonanie robót budowlanych pn. „ Przebudowa drogi gminnej nr 004675F w m. Czechów – etap II”.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Tabela Elementów Rozliczeniowych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach