Przetargi.pl
„Przebudowa dróg gminnych w m. Miodne-Linów oraz w m. Michalin gm. Zwoleń”

Gmina Zwoleń ogłasza przetarg

 • Adres: 26-700 Zwoleń, Plac Kochanowskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 486 762 210 , fax. 486 762 418
 • Data zamieszczenia: 2019-06-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zwoleń
  Plac Kochanowskiego 1
  26-700 Zwoleń, woj. mazowieckie
  tel. 486 762 210, fax. 486 762 418
  REGON: 67022343900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwolen.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa dróg gminnych w m. Miodne-Linów oraz w m. Michalin gm. Zwoleń”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Przebudowa dróg gminnych w m. Miodne-Linów oraz w m. Michalin gm. Zwoleń” obejmujące następujące zadania: Zadanie 1 „Przebudowa drogi gminnej Miodne – Linów gm. Zwoleń” polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na odcinku 946 mb szer. 5,0 m wraz z robotami towarzyszącymi . Zadanie 2 „Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Michalin gm. Zwoleń” polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na odcinku 455 mb szer. 4,0 m wraz z robotami towarzyszącymi Szczegółowy zakres ilościowy i rzeczowy zadania określony jest w projekcie technicznym, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, ogólnych warunkach umowy stanowiących załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach