Przetargi.pl
„Pielęgnacja terenów zielonych i drzewostanów na terenach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy”

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 02-479 Warszawa, Bolesława Chrobrego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 863 55 24, 22 863 55 24 , fax. 22 863 55 24
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy
  Bolesława Chrobrego 7
  02-479 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 863 55 24, 22 863 55 24, fax. 22 863 55 24
  REGON: 10817934000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zgnwlochy.waw.pl/index.php/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Pielęgnacja terenów zielonych i drzewostanów na terenach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na usługę pielęgnacji zieleni na terenach posesji będących w zarządzie ZGN w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy w 2019 roku. 1. Prace pielęgnacyjne przy drzewostanie:  cięcia pielęgnacyjne drzew,  zabezpieczanie ubytków,  usunięcie konarów drzew znad budynków i ze ścian,  usuwanie posuszu i konarów,  usuwanie złamanych konarów,  redukcja koron,  podniesienie koron nad chodnikami i przejściami,  odsłonięcie linii energetycznej i zaciemnionych okien  formowanie koron drzew 2. Wycinanie drzew; 3. Cięcia pielęgnacyjno – techniczne krzewów; 4. Formowanie krzewów 5. Wycinanie krzewów; 6. Usuwanie wiatrołomów (drzewa złamane lub powalone przez wiatr); 7. Posadzenie drzew i krzewów; 8. Frezowanie karp po wycięciu drzew. Ceny wszystkich prac obejmują załadunek i wywóz masy roślinnej oraz uporządkowanie terenu. Obwód drzewa mierzony będzie na wysokości 1,30 m od powierzchni gruntu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77300000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Informacje dodatkowe
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wypełniony formularz Oferty– wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ, w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a pzp – tj. zaistnienia okoliczności o których mowa w Rozdziale V SIWZ składa zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 2. dowodów, o których mowa w rozdz. XVII SIWZ – w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, 3. dokumentu zawierającego dane aktualne na dzień składania ofert, potwierdzającego, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej), 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o otwarciu ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia– wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ. 5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów: musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w oryginale zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 7. Oświadczenia składane są w formie oryginałów (także w przypadku, gdy są składane w wyniku wezwania Zamawiającego). 8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach