Przetargi.pl
opracowanie graficzne, skład i druk materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących Karty „Lubelska Karta Seniora” oraz laserowe znakowanie danych na Kartach, zwanej w dalszej części umowy „Kartą”

Gmina Lublin ogłasza przetarg

 • Adres: 20-109 Lublin, Pl. Króla Władysława Łokietka
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 814 663 000 , fax. 814 663 001
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lublin
  Pl. Króla Władysława Łokietka 1
  20-109 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 814 663 000, fax. 814 663 001
  REGON: 43101951400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://lublin.eu/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  opracowanie graficzne, skład i druk materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących Karty „Lubelska Karta Seniora” oraz laserowe znakowanie danych na Kartach, zwanej w dalszej części umowy „Kartą”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Opracowanie graficzne, skład i druk Informatora w dwóch formatach: - format A5: łącznie 208 stron (4 + 204), dwustronny nadruk 4+4 kolor, okładka kreda mat 250 g (+/- 5%), zewnętrzna okładka pokryta folią matową z lakierem punktowym UV (jednostronnie), papier wewnątrz kreda 130 g (+/- 5%), cały Informator zabezpieczony obustronnie lakierem dyspersyjnym, klejenie grzbietowe na gorąco; nakład: 5 000 szt. - format A4: łącznie 208 strony (4 + 204), dwustronny nadruk 4+4 kolor, okładka kreda mat 250 g (+/- 5%), zewnętrzna okładka pokryta folią matową z lakierem punktowym UV (jednostronnie), papier wewnątrz kreda 130 g (+/- 5%), duża czcionka – rozmiar tekstu min. 14, tytułów 16; cały Informator zabezpieczony obustronnie lakierem dyspersyjnym, klejenie grzbietowe na gorąco; nakład: 100 szt. 1.2. Opracowanie graficzne, skład i druk ULOTEK – opracowanie projektu ulotek, format A4 składany na pół do formatu A5, dwustronny nadruk 4+4 kolor, papier kreda 130 gram (+/- 5%), zabezpieczenie obustronne lakierem dyspersyjnym; w ilości 5 000 szt. 1.3. Druk TABLICZEK – format A5, kolor 4+0, wykonana z PCV 3 mm (+/- 5%) z nadrukiem bezpośrednim UV wysokiej rozdzielczości, mocowanie na stronie bez grafiki w postaci 4 pasków min. 2 cm z dwustronnej, akrylowej taśmy bezbarwnej o szerokości 5 mm (+/- 5%) umieszczonych po 4 rogach tabliczki; nakład: 150 szt. 1.4. Druk NAKLEJEK – format A5, kolor 4+0, wykonana z folii białej wyciętej ploterowo z nadrukiem bezpośrednim UV wysokiej rozdzielczości; nakład: 150 szt. 1.5. Dostarczenie Informatorów, ulotek, tabliczek i naklejek do siedziby Zamawiającego w miejsce przez niego wskazane na terenie Lublina. Informatory pakowane maksymalnie po 50 sztuk w paczce. 1.6. Laserowe oznakowanie danych na Kartach przekazywanych sukcesywnie przez Zamawiającego w dwóch wyznaczonych polach (nr karty, imię i nazwisko); personalizacja wykonana laserowo czcionką Arial zgodną z projektem graficznym przekazanym przez Zamawiającego; ilość: 5 000 szt. 1.7.  Dostarczanie do siedziby Zamawiającego w miejsce przez niego wskazane do godz. 12:00 oznakowanych Kart w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia przekazania przez Zamawiającego drogą elektroniczną plików zawierających dane do oznakowania Kart. 2. Kody CPV: 79800000-2 Usługi drukowania i powiązane, 79822500-7 Usługi projektów graficznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79800000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji - w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających wspólny wniosek. 2. Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców – w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. 3. Pełnomocnictwo: 3.1. do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) 3.2. do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na wniosek podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać odpowiednio z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 oraz 2 winny być składane w formie pisemnej, opatrzone własnoręcznym podpisem. Pełnomocnictwa, o których mowa w pkt. 3 winny być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej przed notariuszem. 5. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. III.3) winno być złożone, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej opatrzone własnoręcznym podpisem. 6. W przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu winno być złożone przez każdego z Wykonawców. 7. Wniosek należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. 8. Wniosek należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, opatrzony własnoręcznym podpisem. 9. Wniosek winien być złożony w trwale zamkniętej kopercie. 9.1. Koperta winna być zaadresowana na adres: Urząd Miasta Lublin, Biuro Zamówień Publicznych, Plac Litewski 1, 20-080 Lublin, pokój nr 3. 9.2. Oznakowana: „WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - "Opracowanie graficzne, skład i druk materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących Karty „Lubelska Karta Seniora” oraz laserowe znakowanie danych na Kartach, zwanej w dalszej części umowy „Kartą”. Znak sprawy ZP-P-I.271.8.2020.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach