Przetargi.pl
Usługa gospodarowania zakaźnymi odpadami medycznymi o kodzie 18 01 03* powstałymi w związku z leczeniem chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w warunkach domowych

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-078 Lublin, Żołnierzy Niepodległej
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 815 328 932, , fax. 815 325 318
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
  Żołnierzy Niepodległej 8
  20-078 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 815 328 932, , fax. 815 325 318
  REGON: 43102941200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik.lublin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa gospodarowania zakaźnymi odpadami medycznymi o kodzie 18 01 03* powstałymi w związku z leczeniem chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w warunkach domowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa gospodarowania zakaźnymi odpadami medycznymi o kodzie 18 01 03* powstałymi w związku z leczeniem chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w warunkach domowych (Wytwórcy odpadów) 2. W zakres usługi wchodzi odbiór odpadów z miejsca zamieszkania Wytwórców odpadów na terenie województwa lubelskiego (zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ). 3. Aktualna ilość punktów z których należy odbierać odpady: 44 z możliwością zmiany ilości punktów odbioru w trakcie realizacji usługi. 4. Średnia waga pojemnika z odpadem 18 01 03* – 1 kg dla każdego punktu odbioru miesięcznie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie aktualnych uprawnień do prowadzenia działalności polegającej na gospodarowaniu odpadami w zakresie objętym niniejszym postępowaniem tj. - zezwolenia w zakresie zbierania odpadów jeżeli Wykonawca przewiduje w ramach realizacji zamówienia zbieranie odpadów oraz - wpisu do rejestru o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) - w przypadku transportu odpadów, zgodnie z w/w ustawą o odpadach oraz ustawą z dn. 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ – należy je złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (nie dotyczy przypadku gdy wpłynie tylko jedna oferta). W przypadku Wykonawców występujących wspólnie w/w dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 2. Dokumenty wymagane do złożenia wraz z ofertą. 2.1 Wykaz dotyczący części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem nazw (firm) podwykonawców (Załącznik Nr 8 do SIWZ) – jeżeli dotyczy. 2.2 Dokument, z którego będzie wynikało zobowiązanie podmiotu trzeciego, do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z Rozdziałem II ust. 4.2 i 4.3 SIWZ, o ile wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu. innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty – jeżeli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach