Przetargi.pl
EMONT BUDYNKU NR 26 W ZAKRESIE NAPRAWY ELEWACJI I POMIESZCZEŃ WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE JW. 4222 W GIŻYCKU UL. MONIUSZKI 7

24 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 11-500 Giżycko, ul. Nowowiejska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 261 335 922 , fax. 261 335 641
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Nowowiejska 20
  11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 261 335 922, fax. 261 335 641
  REGON: 28060211800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://24wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: wojskowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  EMONT BUDYNKU NR 26 W ZAKRESIE NAPRAWY ELEWACJI I POMIESZCZEŃ WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE JW. 4222 W GIŻYCKU UL. MONIUSZKI 7
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiotem zamówienia jest: Remont budynku nr 26 w zakresie elewacji i pomieszczeń wewnętrznych w kompleksie wojskowym przy ulicy Moniuszki w Giżycku. 1. Opis budynku nr 26 Budynek wybudowany w 1982r. parterowy nie podpiwniczony. Fundamenty żelbetowe, ściany murowane, dach płaski żelbetowy pokryty papą. Budynek wyposażony w instalacje wod-kan, c.o., elektryczną, odgromową i telefoniczną. Ogrzewanie centralnego ogrzewania – parowe. Dane techniczne budynku: - kubatura - 195m3 - powierzchnia użytkowa – 34,36m2 - powierzchnia zabudowy - 54, 66m2 - wysokość pomieszczeń około - 2,70m - wysokość budynku około - 3,9m 2. Zakres prac: 1) Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej 2) Wymiana posadzek - posadzkę wyrównać we wszystkich pomieszczeniach do jednego poziomu. 3) Uzupełnienie tynków 4) Wymiana instalacji elektrycznej 5) Malowanie pomieszczeń 6) Wymiana instalacji sanitarnej (urządzeń) 7) Wymiana okładzin ścian 8) Remont dachu 9) Izolacja fundamentów 10) Remont schodów zewnętrznych z wymianą barierki 11) Ocieplenie od zewnątrz budynku styropianem i otynkowanie z wymiana obróbek blacharskich. Szczegółowy zakres robót ujęty jest w przedmiarze robót i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Dokumenty te są zasadniczym źródłem do szacowania kosztów realizacyjnych przez Wykonawcę. II. Lokalizacja robót Roboty realizowane będą w kompleksie wojskowym zamkniętym znajdującym w Giżycku przy ulicy Moniuszki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie : 6 000,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240 ze zm.). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku: NBP O/O Olsztyn 17 1010 1397 0020 1713 9120 2000 z dopiskiem w tytule przelewu: „wadium w post. nr 20/2020 – bud. nr 26 w Giżycku ul. Moniuszki 7”. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a. pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; b. innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został załacznony do oferty. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy pzp. 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa „Ustawa pzp”.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy podpisany na każdej stronie (załącznik nr 1 do siwz) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (załącznik nr 2 do siwz). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. - W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy - W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp w terminie 3 dni od opublikowania informacji z otwarcia ofert. UWAGA! Jeśli Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej oświadczenie to może złożyć razem z ofertą. Dowód wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach