Przetargi.pl
Usługa programistyczna polegająca na przygotowaniu dokumentacji technicznej, makiety i landing page.

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny ogłasza przetarg

 • Adres: 10-683 Olsztyn, Ul. Trylińskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 794 38 12 12
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny
  Ul. Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 794 38 12 12
  REGON: 28152400100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opnt.olsztyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa programistyczna polegająca na przygotowaniu dokumentacji technicznej, makiety i landing page.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu przygotowaniu dokumentacji technicznej, makiety i landing page w ramach projektu „Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów” polegających na przygotowaniu dokumentacji technicznej oraz makiet, które w dalszej przyszłości zostaną wykorzystane w aplikacji mobilnej. Aplikacja ma mieć zastosowanie w turystyce medycznej i pozwolić na komunikację pomiędzy pacjentem i kliniką, a także umożliwić zarządzanie logistyką podróży. Kolejną częścią zamówienia jest landing page, który pozwoli na pozyskanie potencjalnych klientów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach