Przetargi.pl
Dostawa produktu leczniczego – INREFERON B 1 a dla Szpitala Powiatowego w Radomsku

Szpital Powiatowy w Radomsku ogłasza przetarg

 • Adres: 97-500 Radomsko, ul. Jagiellońska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48446854716 , fax. +48446854701
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy w Radomsku
  ul. Jagiellońska 36
  97-500 Radomsko, woj. łódzkie
  tel. +48446854716, fax. +48446854701
  REGON: 00031342000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktu leczniczego – INREFERON B 1 a dla Szpitala Powiatowego w Radomsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktu leczniczego – INREFERON B 1 a dla Szpitala Powiatowego w Radomsku Opis szczegółowy i wymagane ilości przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ – formularz cenowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada aktualne na dzień składania ofert uprawnienia na obrót środkami farmaceutycznymi tj. posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu, wytwarzania, importu środkami farmaceutycznymi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 ,prawo farmaceutyczne ( Dz.U z 2017, poz. 211) – koncesja lub zezwolenie na obrót środkami farmaceutycznymi. W przypadku, gdy na prowadzenie działalności nie jest wymagana koncesja lub zezwolenie, należy dołączyć stosowne oświadczenie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 1 – formularz cenowy, formularz ofertowy - załącznik nr 2 do SIWZ, podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu wykonawcy. Złożenie oferty na innym formularzu nie będzie stanowiło przesłanki do odrzucenia oferty, ale tylko wtedy, jeżeli jego treść będzie pokrywać się z treścią formularzy wzorcowych.Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik, a upoważnienie to nie wynika z dokumentacji rejestrowej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach