Przetargi.pl
Dostawa i montaż systemu magazynowania i osuszania kompletnych kombinezonów morskich ubioru pilota MUP.

17 Terenowy Oddział Lotniskowy ogłasza przetarg

 • Adres: 80-240 Gdańsk, M. Konopnickiej
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 21 34 03, , fax. 261 21 34 04
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 17 Terenowy Oddział Lotniskowy
  M. Konopnickiej 13
  80-240 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 261 21 34 03, , fax. 261 21 34 04
  REGON: 190131950
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.17tol.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna podległa MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż systemu magazynowania i osuszania kompletnych kombinezonów morskich ubioru pilota MUP.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemu magazynowania i osuszania kompletnych kombinezonów morskich ubioru pilota MUP, stanowiące pierwsze wyposażenie budynku – zadanie 54404. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć i wbudować sprzęt oraz wykonać świadczenia towarzyszące dostawie i robocie budowlanej opisane w SIWZ i załącznikach składających się na przedmiot zamówienia. 2. Zamówienie zostało podzielone na części jak w pkt 3. 3. Zakres rzeczowy obejmuje: 1) Część I – dostawa szafek do przechowywania Morskich Ubiorów Pilota (MUP); 2) Część II – wbudowanie i podłączenie szafek MUP do systemu wentylacji. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych tj. Wykonawca może składać ofertę w odniesieniu do jednej lub dwóch części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39000000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z zapisami w SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach