Przetargi.pl
„Realizacja drugiego etapu utworzenia filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Cieciorce- dostawa i montaż wyposażenia”.

Gmina Kaliska ogłasza przetarg

 • Adres: 83-260 Kaliska, ul. Nowowiejska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 585 889 201 , fax. 585 889 206
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kaliska
  ul. Nowowiejska 2
  83-260 Kaliska, woj. pomorskie
  tel. 585 889 201, fax. 585 889 206
  REGON: 19167569800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kaliska.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Realizacja drugiego etapu utworzenia filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Cieciorce- dostawa i montaż wyposażenia”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja drugiego etapu utworzenia filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Cieciorce, polegająca na dostawie i montażu wyposażenia do obiektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. Całość przedmiotu zamówienia należy dostarczyć do budynku filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Cieciorce ul. Główna 6, 83 – 260 Kaliska po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji: a) na sprzęty i urządzenia RTV, AGD, terapeutyczne i rehabilitacyjne zgodnie z gwarancją udzielaną przez ich producenta, jednak nie mniejszą niż 2 lata, b) na meble, w tym min. biurowe, kuchenne, domowe i krzesła - 5 lat, c) na montaż wyposażenia, urządzeń i sprzętów - 5 lat. Przedmiot zamówienia opisują następujące nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: KODY CPV: 39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące, 32320000-2 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny, 33196200-2- Sprzęt dla osób niepełnosprawnych, 37440000-4 - Sprzęt do ćwiczeń fizycznych, 44510000-8 – Narzędzia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39000000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium najpóźniej do dnia i godziny (czasu lokalnego) składania ofert, w wysokości 3.000,00 zł. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 110,650,1000 i 1669). W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej winna ona zawierać następujące elementy: a) wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji, wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji, tj. Gmina Kaliska ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska; b) wskazanie Gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib; c) dokładną nazwę niniejszego postępowania i wskazanie sumy gwarancyjnej; d) określenie terminu ważności gwarancji; e) zobowiązanie banku/towarzystwa ubezpieczeniowego do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia pełnej sumy wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust. 4a, 5 ustawy Pzp. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia banku, spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej i podmiotów , o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o PARP winno ono zawierać następujące elementy: a) wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy poręczenia, wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta poręczenia, tj.: Gmina Kaliska ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska; b) wskazanie podmiotu udzielającego poręczenia; c) dokładną nazwę niniejszego postępowania oraz kwotę, do wysokości której poręczyciel będzie zobowiązany; d) wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czy poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane; e) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie poręczyciela do zapłaty sumy wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust. 4a, 5 ustawy Pzp. Wadium wnoszone przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest wnoszone w imieniu i na rzecz całego konsorcjum. W przypadku, kiedy wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem z dopiskiem: wadium na zadanie pn. „Realizacja drugiego etapu utworzenia filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Cieciorce - dostawa i montaż wyposażenia”, na następujące konto: Bank Spółdzielczy Skórcz o/Zblewo, nr 51 8342 0009 4000 0127 2000
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: -oświadczenia Wykonawcy o przynależności, albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych ( załącznik nr 5 do SIWZ), a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzi do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (informacja z otwarcia ofert). -formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, -aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania - załącznik nr 3 do SIWZ , -aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ, -zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów – załącznik nr 7 do SIWZ, -stosowne pełnomocnictwo(a) – w przypadku gdy oferta jest podpisywana przez ustanowionego pełnomocnika do oferty winien być dołączony oryginał lub poświadczona przez notariusza za zgodność z oryginałem kopia stosownego pełnomocnictwa, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach