Przetargi.pl
DOSTAWA ANALIZATORA SPALIN DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza przetarg

 • Adres: 42-200 Częstochowa, Waszyngtona
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 343 784 100, , fax. 343784200
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
  Waszyngtona 4/8
  42-200 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 343 784 100, , fax. 343784200
  REGON: 149400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ujd.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ANALIZATORA SPALIN DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa analizatora spalin dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie 1. Zakres przedmiotowy, ilościowy i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 3 do SIWZ – Specyfikacja techniczna, a wymagania tam wskazane, należy traktować jako określenie wymaganego minimalnego poziomu wymagań. 2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji, gotowy do użytkowania przez Zamawiającego. 3. Minimalny wymagany okres gwarancji – 24 miesiące, z wyłączeniem następujących elementów urządzenia, dla których minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 12 miesięcy: a) Moduł O2; b) Cela CO; c) Cela NO; d) Cela NO2; e) Cela SO2; f) Przemysłowa sonda spalin do 1200°C; g) Zewnętrzny osuszacz spalin; h) Akumulator sterownika. 4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie przedmiotu zamówienia do Zamawiającego (teren Częstochowy) w tym wniesienie do wskazanych pomieszczeń. 5. Wymagany termin realizacji zamówienia: 21 dni od daty zawarcia umowy. 6. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zgodnie z projektem umowy – załącznik nr 4 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38434000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwo (jeżeli ofertę składa pełnomocnik)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach