Przetargi.pl
Dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów Śląskiego OW NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki ogłasza przetarg

 • Adres: 40844 Katowice, ul. Kossutha
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (032) 7351547, 7351637 , fax. 327 351 636
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki
  ul. Kossutha 13
  40844 Katowice, woj. śląskie
  tel. (032) 7351547, 7351637, fax. 327 351 636
  REGON: 1544738200030
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz-katowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów Śląskiego OW NFZ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ---Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów Śląskiego OW NFZ, zgodnie z SIWZ, w tym z formularzem opis przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy. Realizacja zamówienia będzie przebiegała na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. Wzór umowy przewiduje i określa warunki ewentualnej zmiany treści umowy. Opis przedmiotu zamówienia określa standardy jakościowe, o których mowa w art.91 ust.2a pzp. » Planowaną ilość zamawianej energii elektrycznej w rozbiciu na poszczególne punkty poboru w roku 2019 oraz opis techniczny poszczególnych punktów poboru określono w formularzu opis przedmiotu zamówienia. Planowana ilość zamawianej energii elektrycznej: 1 583 100 kWh. Uwaga! Zamawiający zastrzega, iż w trakcie realizacji zamówienia (umowy) w ramach poszczególnych punktów poboru dopuszcza się możliwość zwiększenia lub niewykorzystania planowanej ilości zamawianej energii elektrycznej, przy jednoczesnym nieprzekroczeniu w trakcie obowiązywania umowy wysokości wynagrodzenia umownego brutto. » Wykonawca winien zrealizować zamówienie zgodnie z postanowieniami SIWZ oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z: a) Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 755 ze zm.), b) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (j.t Dz. U. z 2013 poz. 1200), c) Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE Dz. U. UE L 09.211.55, d) Standardami jakości obsługi klienta, które zostały określone w obowiązujących aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu przysługiwały będą bonifikaty wg stawek określonych w §42 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.1200) z zastrzeżeniem postanowień umowy. e) Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), f) Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.). --- Miejsce wykonania zamówienia: lokalizacje Śląskiego OW NFZ (Katowice, Rybnik, Częstochowa, Piekary Śląskie, Chorzów, Zabrze).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Art. 22 ust. 1b pkt 1 pzp – warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej. --Wykonawca winien wykazać posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej w zakresie obrotu energią elektryczną. Wykonawca winien wykazać posiadanie koncesji lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzającego wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną. --Por. art. 32 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 755). Skorzystanie z zasobów innego podmiotu w zakresie koncesji nie jest możliwe. --W celu wykazania spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu ww. warunku (patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawiającego dokument, o którym mowa w pkt VI pkt 3 SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu (art. 25a ust.1 pkt 1 pzp).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: ---W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego (www.nfz-katowice.pl) informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Por. art. 24 ust.11 pzp oraz §5 pkt 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów (…).Wzór oświadczenia - grupa kapitałowa stanowi załącznik do SIWZ. ---Kwestie związane między innymi z formą oświadczeń i dokumentów reguluje rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów (…). ---Kwestie dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie reguluje SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) warunek niepodlegania wykluczeniu, o którym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 1 SIWZ, winien spełnić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; b) warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ, winien spełnić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców: 1) oświadczenie, o którym mowa w pkt VI pkt 1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie to winno potwierdzić spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia; 2) oświadczenie, o którym mowa w pkt VI pkt 2 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; Uwaga! Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty pełnomocnictwo. Zgodnie z art.23 ust.2 pzp Wykonawcy tacy winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument pełnomocnictwa winien odpowiadać zasadom określonym w pkt X lit.B SIWZ dla pełnomocnictw. 3) dokument, o którym mowa w pkt VI pkt 3 SIWZ winien potwierdzić spełnianie warunku opisanego w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ przez każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach