Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji na termomodernizację wraz z likwidacją niskiej emisji budynków przy ul. Św. Jana 9, Grunwaldzka 6a, Korfantego 84, Sokolska 10a i  pełnieniem kompleksowego nadzoru autorskiego.

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 258 20 21-25 , fax. 32 258 20 25, 41 63 167
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  ul. Grażyńskiego 5
  40-126 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 258 20 21-25, fax. 32 258 20 25, 41 63 167
  REGON: 000515780
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kzgm.katowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji na termomodernizację wraz z likwidacją niskiej emisji budynków przy ul. Św. Jana 9, Grunwaldzka 6a, Korfantego 84, Sokolska 10a i  pełnieniem kompleksowego nadzoru autorskiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiot zamówienia obejmuje 4 części: 1) Część 1 ul. św. Jana 9 w Katowicach - wykonanie dokumentacji w zakresie zmiany sposobu ogrzewania budynku przy ulicy Św. Jana 9 w Katowicach, zapewnienia ciepłej wody użytkowej dla wszystkich lokali oraz termomodernizacja wraz z ewentualnym remontem lub wymianą elementów budynku, przejazdu bramowego, klatki schodowej, zagospodarowania podwórza a także pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego. Budynek o powierzchni użytkowej 502,40 m2, kubaturze 2775 m3, powierzchni zabudowy 234,15 m2, położony jest na działce nr 213 k.m. 40, obręb Bogucice – Zawodzie. W budynku jest 6 lokali (w tym 3 użytkowe i 3 mieszkalne). Budynek obejmuje 37 pomieszczeń. Budynek wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków. W ramach wykonanej dokumentacji należy sporządzić następujące opracowania: a) Inwentaryzacja – budowlana, instalacyjna, kominiarska, fotograficzna dla budynku i zagospodarowania, b) Audyt energetyczny, w tym analiza techniczno – ekonomiczna możliwości zastosowania źródeł pozyskania energii odnawialnej dla budynku wraz z analizą ekonomiczną opłacalności poszczególnych rozwiązań (systemów), w tym dla: instalacji fotowoltanicznych, kolektorów słonecznych, pompy ciepła, ewentualnie innego, zaproponowanego przez Wykonawcę dokumentacji. c) Projekt budowlany, d) Projekt wykonawczy, e) Przedmiar robót, f) Kosztorys inwestorski, g) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. oraz uzyskać pozwolenie na budowę i potwierdzenie o nie wniesieniu sprzeciwu właściwego organu do zgłoszenia robót budowlanych, aktualizować kosztorys inwestorski na podstawie wykonanej dokumentacji, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, udzielać wyjaśnień i odpowiedzi do wykonanej dokumentacji i przekazywania ich Zamawiającemu w wyznaczonym przez niego terminie, w tym dokonywać stosownych zmian w dokumentacji podczas prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane i pełnić kompleksowy nadzór autorski w trakcie realizacji robót budowlanych w oparciu o wykonaną dokumentację. Szczegółowy zakres dokumentacji opisanej w pkt 2 ppkt 1) lit. a)-g) i prac z nią związanych określa „Specyfikacji techniczna”, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy. 2) Część 2 ul. Grunwaldzka 6a w Katowicach - wykonanie dokumentacji w zakresie zmiany sposobu ogrzewania budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 6a w Katowicach, zapewnienia ciepłej wody użytkowej dla wszystkich lokali oraz termomodernizacja wraz z ewentualnym remontem lub wymianą elementów budynku, przejazdu bramowego, klatki schodowej, zagospodarowania podwórza a także pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego. Budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 571,83 m2, kubaturze 3080,41 m3, powierzchni zabudowy 205,91 m2, położony jest na działce nr 70/1, 71/1, 112/1 k.m. 68, obręb Ligota. W budynku znajduje się 12 lokali mieszkalnych. Budynek obejmuje 79 pomieszczeń. W ramach wykonanej dokumentacji należy sporządzić następujące opracowania: a) Inwentaryzacja – budowlana, instalacyjna, kominiarska, fotograficzna dla budynku i zagospodarowania, b) Audyt energetyczny, w tym analiza techniczno – ekonomiczna możliwości zastosowania źródeł pozyskania energii odnawialnej dla budynku wraz z analizą ekonomiczną opłacalności poszczególnych rozwiązań (systemów), w tym dla: instalacji fotowoltanicznych, kolektorów słonecznych, pompy ciepła, ewentualnie innego, zaproponowanego przez Wykonawcę dokumentacji. c) Projekt budowlany, d) Projekt wykonawczy, e) Przedmiar robót, f) Kosztorys inwestorski, g) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. oraz uzyskać pozwolenie na budowę i potwierdzenie o nie wniesieniu sprzeciwu właściwego organu do zgłoszenia robót budowlanych, aktualizować kosztorys inwestorski na podstawie wykonanej dokumentacji, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, udzielać wyjaśnień i odpowiedzi do wykonanej dokumentacji i przekazywania ich Zamawiającemu w wyznaczonym przez niego terminie, w tym dokonywać stosownych zmian w dokumentacji podczas prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane i pełnić kompleksowy nadzór autorski w trakcie realizacji robót budowlanych w oparciu o wykonaną dokumentację. Szczegółowy zakres dokumentacji opisanej w pkt 2 ppkt 2) lit. a)-g) i prac z nią związanych określa „Specyfikacji techniczna”, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy. 3) Część 3 ul. Korfantego 84 w Katowicach - wykonanie dokumentacji w zakresie zmiany sposobu ogrzewania budynku przy ulicy Korfantego 84 w Katowicach, zapewnienia ciepłej wody użytkowej dla wszystkich lokali oraz termomodernizacja wraz z ewentualnym remontem lub wymianą elementów budynku, przejazdu bramowego, klatki schodowej, zagospodarowania podwórza a także pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego. Budynek o powierzchni użytkowej 490,30 m2, kubaturze 3263,25 m3, powierzchni zabudowy 217,55 m2, położony jest na działce nr 53, 54, 55 k.m. 23, obręb Bogucice – Zawodzie. W budynku znajduje się 5 lokali mieszkalnych. Budynek wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków. W ramach wykonanej dokumentacji należy sporządzić następujące opracowania: a) Inwentaryzacja – budowlana, instalacyjna, kominiarska, fotograficzna dla budynku i zagospodarowania, b) Audyt energetyczny, w tym analiza techniczno – ekonomiczna możliwości zastosowania źródeł pozyskania energii odnawialnej dla budynku wraz z analizą ekonomiczną opłacalności poszczególnych rozwiązań (systemów), w tym dla: instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pompy ciepła, ewentualnie innego, zaproponowanego przez Wykonawcę dokumentacji. c) Projekt budowlany, d) Projekt wykonawczy, e) Przedmiar robót, f) Kosztorys inwestorski, g) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. oraz uzyskać pozwolenie na budowę i potwierdzenie o nie wniesieniu sprzeciwu właściwego organu do zgłoszenia robót budowlanych, aktualizować kosztorys inwestorski na podstawie wykonanej dokumentacji, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, udzielać wyjaśnień i odpowiedzi do wykonanej dokumentacji i przekazywania ich Zamawiającemu w wyznaczonym przez niego terminie, w tym dokonywać stosownych zmian w dokumentacji podczas prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane i pełnić kompleksowy nadzór autorski w trakcie realizacji robót budowlanych w oparciu o wykonaną dokumentację. Szczegółowy zakres dokumentacji opisanej w pkt 2 ppkt 3) lit. a)-g) i prac z nią związanych określa „Specyfikacji techniczna”, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy. 4) Część 4 ul. Sokolska 10a w Katowicach - wykonanie dokumentacji w zakresie zmiany sposobu ogrzewania budynku przy ulicy Sokolskiej 10a w Katowicach, zapewnienia ciepłej wody użytkowej dla wszystkich lokali oraz termomodernizacja wraz z ewentualnym remontem lub wymianą elementów budynku, przejazdu bramowego, klatki schodowej, zagospodarowania podwórza a także pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego. Budynek o powierzchni użytkowej 1029,93 m2, kubaturze 6734,00 m3, powierzchni zabudowy 249,21 m2, położony jest na działce nr 46/2 k.m. 9, obręb Śródmieście – Załęże. W budynku jest 17 lokali ( w tym 2 użytkowe i 15 mieszkalnych). W ramach wykonanej dokumentacji należy sporządzić następujące opracowania: a) Inwentaryzacja – budowlana, instalacyjna, kominiarska, fotograficzna dla budynku i zagospodarowania, b) Audyt energetyczny, w tym analiza techniczno – ekonomiczna możliwości zastosowania źródeł pozyskania energii odnawialnej dla budynku wraz z analizą ekonomiczną opłacalności poszczególnych rozwiązań (systemów), w tym dla: instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pompy ciepła, ewentualnie innego, zaproponowanego przez Wykonawcę dokumentacji. c) Projekt budowlany, d) Projekt wykonawczy, e) Przedmiar robót, f) Kosztorys inwestorski, g) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. oraz uzyskać pozwolenie na budowę i potwierdzenie o nie wniesieniu sprzeciwu właściwego organu do zgłoszenia robót budowlanych, aktualizować kosztorys inwestorski na podstawie wykonanej dokumentacji, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, udzielać wyjaśnień i odpowiedzi do wykonanej dokumentacji i przekazywania ich Zamawiającemu w wyznaczonym przez niego terminie, w tym dokonywać stosownych zmian w dokumentacji podczas prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane i pełnić kompleksowy nadzór autorski w trakcie realizacji robót budowlanych w oparciu o wykonaną dokumentację. Szczegółowy zakres dokumentacji opisanej w pkt 2 ppkt 4) lit. a)-g) i prac z nią związanych określa „Specyfikacji techniczna”, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy. Uwaga dotycząca wszystkich części: kubatura w każdym przypadku obejmuje całość budynku, natomiast powierzchnia użytkowa obejmuje lokale mieszkalne i lokale użytkowe (nie uwzględnia pomieszczeń wspólnych, strychów, piwnic i ciągów komunikacyjnych). Zamawiający podaje w dokumentacji powierzchnię zabudowy, ilość kondygnacji budynków oraz ilość lokali. Ostateczna wielkość powierzchni użytkowej zostanie ustalona na podstawie inwentaryzacji budowlanej stanowiącej część opracowania objętego niniejszym postępowaniem. Zamawiający nie posiada archiwalnej dokumentacji projektowej lub inwentaryzacji poszczególnych budynków. Wszystkie budynki są zamieszkałe/użytkowane. II.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części określa Wzór umowy wraz z załącznikami (Załącznik nr 5 do SIWZ). III. W niniejszym postępowaniu Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji. Zakres minimalny zamówienia dla każdej części (gwarantowany zakres zamówienia, jaki na pewno zostanie zrealizowany) obejmuje opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i potwierdzeniem o nie wniesieniu sprzeciwu właściwego organu do zgłoszenia robót budowlanych, aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na podstawie wykonanej dokumentacji przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, udzielaniem wyjaśnień i odpowiedzi do wykonanej dokumentacji i przekazywanie ich Zamawiającemu w wyznaczonym przez niego terminie, dokonywaniem stosownych zmian w dokumentacji podczas prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Prawo opcji polega na możliwości zlecania pełnienia kompleksowego nadzoru autorskiego: 1) maksymalnie 15 nadzorów w zakresie części 1, 2) maksymalnie 15 nadzorów w zakresie części 2, 3) maksymalnie 15 nadzorów w zakresie części 3, 4) maksymalnie 15 nadzorów w zakresie części 4. Zamawiający może zrezygnować ze zlecania nadzoru autorskiego w przypadku niewykonywania robót budowlanych lub braku okoliczności wymagających pełnienia nadzoru autorskiego podczas wykonywania robót. W przypadku braku pisemnego wezwania dotyczącego pełnienia nadzoru autorskiego wynagrodzenie zostanie obniżone odpowiednio o wartość nadzorów wynikającą z oferty Wykonawcy. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tego tytułu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca składa dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach