Przetargi.pl
 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego E wraz z zagospodarowaniem terenu z niezbędną infrastrukturą w Toruniu przy ul. Poznańskiej 294E

Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, Watzenrodego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 653-81-10, , fax. 566 528 288
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  Watzenrodego 17
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 653-81-10, , fax. 566 528 288
  REGON: 87048505000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ttbs.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
   Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego E wraz z zagospodarowaniem terenu z niezbędną infrastrukturą w Toruniu przy ul. Poznańskiej 294E
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest:  Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego E wraz z zagospodarowaniem terenu z niezbędną infrastrukturą w Toruniu przy ul. Poznańskiej 294E.  Zamówienie nie zostało podzielone na części.  Ofertę należy składać w zakresie zgodnym z załącznikiem nr 4 do SIWZ.  Przedmiot zamówienia obejmuje również przygotowanie wszystkich dokumentów w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i świadectw energetycznych, w zakresie zgodnym z załącznikiem nr 4 do SIWZ.  Charakterystyczne parametry budynku E – 72 mieszkania:  powierzchnia użytkowa mieszkań - 3.515,19 m2  powierzchnia komórek lokatorskich - 301,27 m² 2. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany na podstawie dokumentacji opracowanej w poszczególnych branżach – sporządzonej przez firmę: Archimedia Architekci i Inżynierowie z siedzibą: 61-132 Poznań ul. Święciańska 6 – projekt budowlany i wykonawczy. 3. Szczegółowy opis zamówienia zawiera dokumentacja projektowa składająca się z nw. części : a/ Projekty wykonawcze: branża - architektura branża - konstrukcja, branża – wewnętrzne instalacje wod-kan, branża – wewnętrzna instalacja c.o. i gazu, branża – wentylacja hybrydowa mieszkań, branża – elektryczna, branża – instalacja teletechniczna, branża - zagospodarowanie terenu, branża – drogowa branża – makroniwelacja, branża – zieleń i małą architektura, branża – przyłącza wod-kan, branża – zewnętrzne instalacje elektryczne, branża – zewnętrzne instalacje teletechniczne, branża - monitoring osiedla, Dokumentacja geologiczno-inżynierska b/ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - we wszystkich branżach c/ Przedmiary robót. 4. Wykonawca zastosuje do wykonania przedmiotu Umowy wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z : art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202),
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45211340-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 300 000,00zł (słownie: trzysta tysięcy 00/100zł). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach : 1/ w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego ; 2/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3/ gwarancjach bankowych; 4/ gwarancjach ubezpieczeniowych; 5/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu nr 93 1130 1075 8100 0000 0001 2775. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium. 4. Z treści poręczenia, gwarancji, winno wynikać jednoznacznie bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego – zobowiązanie gwaranta, poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w przepisie art. 46 ust. 5 oraz art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 5. Wadium w postaci poręczeń, gwarancji, należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty. 6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczność, o których mowa w art. 25 ust. 1, jednolitego dokumentu, o którym mowa w art. 25a ust. 2, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.. 9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1/ odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2/ nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3/ zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców występujących wspólnie (np. konsorcjum) uważa się za wniesione prawidłowo.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach