Przetargi.pl
Budowa budynku komunalnego na potrzeby społeczności lokalnej w miejscowości Doły

Gmina Dębno ogłasza przetarg

 • Adres: 32-852 Dębno, Wola Dębińska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 146 658 714 , fax. 146 658 722
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dębno
  Wola Dębińska 240
  32-852 Dębno, woj. małopolskie
  tel. 146 658 714, fax. 146 658 722
  REGON: 54035700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gminadebno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku komunalnego na potrzeby społeczności lokalnej w miejscowości Doły
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją budowy budynku komunalnego na potrzeby społeczności lokalnej w miejscowości Doły. Budynek zlokalizowany jest w obrębie dz. ew. nr 744/1 i 744/2 w m. Doły, gmina Dębno, powiat brzeski, województwo małopolskie. 1. Zakres robót do wykonania obejmuje pomieszczenia przyziemia z wyjątkiem części bojowej (garażu) oraz klatki schodowej w tym min.: 1) Roboty branży budowlanej, roboty budowlane stanu wykończeniowego, w tym: a) wykonanie chudego betonu, b) wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych i akustycznych - podposadzkowych, c) wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki, d) wykonanie ścianek działowych e) wykonanie tynków wewnętrznych na powierzchni ścian i stropów, f) wykonanie okładzin ściennych ceramicznych g) montaż parapetów okiennych. 2) Roboty instalacyjne: a) wykonanie wewnętrznej instalacji wody zimnej i ciepłej, w tym cyrkulacji (rurociągi i podejścia wypływowe) b) wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej - (rurociągi i podejścia odpływowe) c) wykonanie tablicy elektrycznej, wewnętrznej instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtyczkowych (przewody i puszki) d) wykonanie instalacji c.o. – rurociągi c.o. z podejściami do grzejników i nagrzewnicy e) wykonanie instalacji gazowej do kotła kondensacyjnego Szczegółowy zakres robót do wykonania w ramach niniejszego zamówienia określa dokumentacja projektowa, składająca się z przedmiaru robót (załącznik nr 10 do SIWZ), projektu budowlanego(załącznik nr 11 do SIWZ), oraz STWiORB (załącznik nr 12 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. 2. Wysokość wadium ustala się na kwotę 3 000,00 zł. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) Pieniądzu ( należy wnieść przelewem na konto nr 40945300090030030000260006 Bank Spółdzielczy Brzesko O/Dębno z adnotacją „wadium na zadanie pn; „Budowa budynku komunalnego na potrzeby społeczności lokalnej w miejscowości Doły” b) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenia kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) Gwarancjach bankowych; d) Gwarancjach ubezpieczeniowych; e) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium w innych dopuszczonych przez zamawiającego formach należy załączyć w formie oryginału do złożonej oferty. 5. Za datę wniesienia Wadium w pieniądzu uznaje się datę wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego. 6. W zakresie wadium zastosowanie ma ustawa Pzp. 7. Wykonawca, wpłacając wadium w formie pieniądza, podaje numer rachunku, na jaki Zamawiający winien zwrócić wadium. 8. Oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium w innych dopuszczonych przez zamawiającego formach należy załączyć w formie oryginału do złożonej oferty 9. Jeżeli Wykonawca nie wpłaci wymaganego wadium, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b pzp. 10. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. 11. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający identyfikację złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska. 12. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowo, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do niniejszej specyfikacji, podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy. Złożenie oferty na innym formularzu nie będzie stanowiło przesłanki do odrzucenia oferty, ale tylko wtedy, jeżeli jego treść będzie pokrywać się z treścią formularzy wzorcowych, b) Uproszczony kosztorys ofertowy opracowany na podstawie załączonego do SIWZ przedmiaru robot stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ zawierający wycenę wszystkich pozycji z podaniem cen jednostkowych c) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, d) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ, e) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik a upoważnienie nie wynika z dokumentacji rejestrowej, f) Zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów zgodnie z zał. nr 4 do SIWZ, g) Potwierdzenie wpłaty wadium, (jeżeli zostało wniesione w sposób inny niż w pieniądzu), 3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2) Zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VII ust. 2 pkt. 2 Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości, 3) Dokumenty, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 5) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach