Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji administracyjnych na remont i rozbiórkę budynków oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadań zaplanowanych do realizacji w Nadleśnictwie Gromnik

Nadleśnictwo Gromnik ogłasza przetarg

 • Adres: 33-180 Gromnik, Generała Andersa
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48146514205 , fax. +48146515081
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Gromnik
  Generała Andersa 1
  33-180 Gromnik, woj. małopolskie
  tel. +48146514205, fax. +48146515081
  REGON: 35054557600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gromnik.krakow.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji administracyjnych na remont i rozbiórkę budynków oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadań zaplanowanych do realizacji w Nadleśnictwie Gromnik
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji administracyjnych na remont i rozbiórkę budynków oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadań zaplanowanych do realizacji w Nadleśnictwie Gromnik. Przedmiot Zamówienia został podzielony na dwie niezależne od siebie części tj.: Część nr I Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszystkich obowiązujących w tym zakresie decyzji administracyjnych na remont budynku magazynu na sprzęt szkółkarski w leśnictwie Skrzyszów, położonego na działce nr 2002/2, obręb ewidencyjny Pogórska Wola, gmina Skrzyszów, powiat tarnowski, województwo małopolskie, jako zadanie nr I. Zakres zadania obejmuje wymianę pokrycia dachowego z eternitu na blachę oraz wymianę orynnowania. Część nr II 1) Wykonanie dokumentacji techniczno - kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszystkich obowiązujących w tym zakresie decyzji administracyjnych na rozbiórkę budynku gospodarczego w leśnictwie Burzyn, położonego na działce nr 722, obręb ewidencyjny Burzyn, gmina Tuchów, powiat tarnowski, województwo małopolskie, jako zadanie nr I. 2) Wykonanie dokumentacji techniczno - kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszystkich obowiązujących w tym zakresie decyzji administracyjnych na rozbiórkę wiaty do przechowywania sadzonek w leśnictwie Skrzyszów, położonej na działce nr 2805, obręb ewidencyjny Pogórska Wola, gmina Skrzyszów, powiat tarnowski, województwo małopolskie, jako zadanie nr II. 2. Usługa sporządzenia dokumentacji projektowo kosztorysowej na remont i rozbiórkę budynków musi obejmować dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, uzyskanie niezbędnych decyzji, map, opinii, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczegółowymi ustawy o ochronie przyrody, środowiska, prawa wodnego, prawa budowlanego i innych obowiązujących w tym zakresie. 3. Wykonawca zobowiązany będzie do sprawowania nadzoru autorskiego do czasu zakończenia i odbioru robót budowlanych w terenie. W ramach pełnienia nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany będzie do: 3.1. Udziału w : a) postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych przy formułowaniu odpowiedzi na złożone w trakcie postępowania pytania dotyczące dokumentacji projektowo kosztorysowej, b) realizacji robót budowlanych objętych dokumentacją projektową i wykonawczą stanowiącą efekt końcowy niniejszego zamówienia - w zakresie sprawowania nad nią nadzoru autorskiego. 3.2. Sprawowania nadzoru autorskiego podczas realizacji projektu zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2019.1186 t.j. z późn. zm.): a) Nadzór autorski sprawowany będzie od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do ich zakończenia i oddania do użytkowania celem stwierdzenia realizacji robót zgodnie z projektem, wyjaśnienia wątpliwości dotyczących projektu i ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej. b) Pobyt Wykonawcy na budowie wynikający z błędów projektowych nie jest pobytem w ramach nadzoru autorskiego i Zamawiający nie ponosi kosztów tego pobytu. c) Nadzór (sprawowanie kontroli) w trakcie wykonywania robót budowlanych co do ich zgodności z projektem. Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z postępu robót oraz na każde wezwanie Zamawiającego, dokonane telefonicznie lub faksem na trzy dni przed oczekiwanym pobytem Wykonawcy. d) W ramach pobytu na budowie Wykonawca zobowiązany będzie między innymi do: - wykonywania pisemnych wyjaśnień, opinii, analiz, uzgodnień (z przedłożeniem terminów ich ważności włącznie) oraz wszelkich opracowań i innych czynności wskazanych poniżej niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych, - oceny w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i dokonywania uzgodnień na każde żądanie Zamawiającego, - wyjaśniania Zamawiającemu wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej, - opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez wykonawcę robót w zakresie zgodności z założeniami i wymaganiami dokumentacji projektowej, - dbania o to, by zakres zmian projektowych wprowadzonych przez wykonawcę robót nie spowodował istotnej zmiany w zatwierdzonym projekcie budowlanym wymagającej uzyskania nowej decyzji administracyjnej, - opiniowania wyjaśnień wykonawcy robót budowlanych precyzujących przyczyny wystąpienia rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, a stanem faktycznym (w tym również przekroczeń pozycji przedmiarowych), - udzielania Zamawiającemu wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania dotyczące przyjętych rozwiązań technicznych i uzyskanych uzgodnień. UWAGA ! Wszystkie czynności i dokumenty powinny zostać wykonane niezwłocznie po zawiadomieniu przedstawiciela Wykonawcy o zaistnieniu konieczności dokonywania ww. czynności w terminie ustalonym przez Zamawiającego. 4. Zakres umowy obejmuje również wykonywanie każdorazowo na pisemny wniosek Zamawiającego dodatkowych lub zamiennych prac projektowych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji pierwotnej, koniecznych i niezbędnych dla prawidłowej realizacji umowy na roboty budowlane i wynikających z błędów i/lub braków. Termin wykonania czynności określonych w zdaniu poprzednim będzie zgodny z terminem nanoszenia poprawek zadeklarowanym w ofercie. 5. Przed rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Zamówienia Wykonawca odbędzie wizję terenową z przedstawicielem Zamawiającego. 6. Przedmiot Zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotowego zamówienia. 7. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za zrealizowanie zamówienia nastąpi w następujący sposób: - 85% wynagrodzenia zostanie wypłacone po dokonaniu odbioru dokumentacji projektowej w oparciu o bezusterkowy protokół odbioru końcowego dokumentacji projektowej wraz z oświadczeniami projektanta oraz osoby sprawdzającej projekt o kompletności opracowania dokumentacji z punktu widzenia celu, któremu ma ona służyć oraz że została skoordynowana i uzgodniona branżowo, podpisany przez przedstawicieli obu stron i zatwierdzony przez Zamawiającego, - 15% wynagrodzenia zostanie wypłacone po zakończeniu nadzoru autorskiego tj. po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych w terenie. 8. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia. Oferta złożona na daną część zamówienia musi obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tej części (t.j. wszystkie zadania). 9. Sporządzona dokumentacja służyć będzie do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane i musi odpowiadać wymogom określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności w art. 7 oraz art. 29-31 tej ustawy: - Przy opisie Przedmiotu Zamówienia (projektowanej dokumentacji) Wykonawca zobligowany jest przestrzegać regulacje określone w art. 7, art. 29-31 ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP). W związku z powyższym Wykonawca nie może w opracowywanej przez siebie dokumentacji projektowej opisywać Przedmiotu Zamówienia poprzez wskazywanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów. Wykonawca nie może określać technologii robót, materiałów, maszyn i urządzeń w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. - W przypadku braku możliwości wykonania dokumentacji w sposób powyższy (wyłącznie z uzasadnionych względów technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych lub jeżeli taki obowiązek wynika wprost z odrębnych przepisów) dopuszcza się możliwość opisania Przedmiotu Zamówienia poprzez wskazywanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca będzie zobligowany dopuścić rozwiązania równoważne oraz szczegółowo określić oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów i urządzeń. Parametry te winny być określone jako parametry minimalne, graniczne pozwalające osiągnąć zamierzone efekty. - W przypadku użycia w opisie Przedmiotu Zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP należy dopuścić normy równoważne. - Szczegółowy opis rozwiązań równoważnych będzie stanowił załącznik do dokumentacji technicznej. - Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania w projekcie rozwiązań standardowych, skutkujących optymalizacją kosztów budowy i eksploatacji projektowanych obiektów. 10. Informacje szczegółowe 10.1. Dla zadań części I, II należy sporządzić oddzielnie dokumentację projektową, techniczną w wersji papierowej, która powinna zawierać następujące opracowania: a) Projekty budowlany - wykonawczy, techniczny - 3 egzemplarze, b) Kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze, c) Przedmiar robót - 2 egzemplarze, d) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - 3 egzemplarze, e) Informację BIOZ f) oraz dokumentację w formie elektronicznej na płycie CD, w formatach PDF, DOC, EXC, DWG, ATH (kosztorys inwestorski na oddzielnej płycie). - Projekt budowlany. Projekt budowlany powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i powinien być kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. - Kosztorys inwestorski – tylko do wiadomości Zamawiającego. Kosztorys inwestorski powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Projektant jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym założenia wyjściowe do kosztorysowania. - Przedmiar robót. Przedmiar robót powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót w kolejności technologicznej z ich opisem, wyliczeniem oraz określeniem kategorii robót zgodnie z aktualnym słownikiem CPV. - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych powinna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych powinna być szczegółowa i powinna zawierać dokładny opis poszczególnych robót podstawowych w taki sposób, żeby mogła być wykorzystana przez wykonawcę robót do sporządzenia oferty oraz do prawidłowego wykonania robót, ich nadzoru i odbioru. 10.2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował dokumentację projektową zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, w tym między innymi z: a) Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) b) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j. z późn. zm.), c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz.U.2013.1129), d) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462), e) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126), f) Zarządzeniem nr 9 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie realizacji przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych budynków mieszkalnych i biurowych z wykorzystaniem drewna i materiałów drewnopochodnych, g) Zarządzeniem nr 79 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie określenia standardu pomieszczeń biurowych leśnictwa a także ich wyposażenia, h) Uzgodnieniami z Nadleśnictwem Gromnik. 10.3. Wymagania dotyczące wykonania Przedmiotu Zamówienia: a) Dokumentacja musi być opracowana i podpisana przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia i posiadającego ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. b) Dokumentacja musi być opracowana w taki sposób, żeby stanowiła podstawę do zgłoszenia zamiaru wykonania prac w Starostwie Powiatowym lub do uzyskania pozwolenia na budowę (jeżeli taki warunek zostanie postawiony przez Starostwo) i do przeprowadzenia przetargu na wykonanie robót budowlanych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych. c) Dokumentacja musi być przekazana Nadleśnictwu Gromnik w formie papierowej i elektronicznej. d) Sporządzone wnioski i uzyskane: postanowienia, opinie, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia itp. (oryginały), Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu na bieżąco, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. e) Całą dokumentację projektowo-kosztorysową wraz ze sporządzonymi wnioskami, uzyskanymi: postanowieniami, opiniami, uzgodnieniami, decyzjami, pozwoleniami itp. (oryginały), Wykonawca przekaże Zamawiającemu do siedziby biura Nadleśnictwa Gromnik w terminie realizacji zamówienia. f) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z odmową udzielenia Zamawiającemu pozwolenia na budowę z powodu nieprawidłowości wykonanego projektu lub opóźnienia jego wydania z powodu nałożenia przez organ wydający pozwolenie na budowę, obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie, w tym również szkody polegające na opóźnieniu w realizacji inwestycji. g) Wykonawca na żądanie Zamawiającego będzie zobowiązany do wykonania aktualizacji kosztorysu inwestorskiego – do dwóch razy jeżeli będzie taka potrzeba (dotyczy każdego realizowanego zadania). 10.4. W ramach wynagrodzenia Wykonawca: a) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowanej w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia dokumentacji projektowo – kosztorysowej, b) zezwala Zamawiającemu na korzystanie oraz na rozporządzanie opracowaną dokumentacją, tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych, c) Wykonawca udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do wykonywania oraz zezwalania osobom trzecim na wykonywanie autorskich praw zależnych do dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym w szczególności dokonywania zmian w sporządzonej dokumentacji, d) nabycie przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych następuje: - z chwilą faktycznego wydania dokumentacji projektowo - kosztorysowej Zamawiającemu, - bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji: 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji projektowej - powielanie, skanowanie oraz kopiowanie na nośniki optyczne CD lub DVD; 2. w zakresie obrotu oryginałami albo egzemplarzami, na których dokumentację projektową utrwalono; 3. użytkowanie dokumentacji projektowej na własny użytek i użytek jednostek związanych, dla potrzeb ustawowych i statutowych zadań Zamawiającego, w tym w szczególności przekazywanie dokumentacji lub jej dowolnej części, a także ich kopi: • innym wykonawcom, jako podstawy lub materiału wyjściowego do wykonania innych opracowań projektowych, • wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, • innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, • stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym. - wykorzystywanie dokumentacji projektowej lub jej dowolnej części do prezentacji, - wprowadzanie dokumentacji projektowej lub jej części do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek związanych, - zamieszczanie dokumentacji projektowej na serwerze Zamawiającego, - zwielokrotnienie dokumentacji projektowej lub jej części dowolną techniką, - w zakresie rozpowszechniania dokumentacji projektowej w sposób inny niż określony powyżej poprzez publiczne wystawienie, wyświetlanie, a także publiczne udostępnianie dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym - jednocześnie z nabyciem praw autorskich, praw majątkowych do dokumentacji projektowej Zamawiający nabywa własność wszystkich jej egzemplarzy wykonanych w ramach umowy. 10.5. Z chwilą faktycznego wydania dokumentacji projektowo - kosztorysowej Zamawiającemu, Zamawiający staje się właścicielem dokumentacji i nabywa do niej autorskie prawa majątkowe w takim zakresie, że może zastosować nabytą dokumentację w całości lub w części, dokonywać dekompozycji dzieła, publikować, powielać dostępnymi technikami, zmieniać, bez dodatkowego wynagrodzenia, bez ograniczeń i bez zgody Wykonawcy. 10.6. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Przedmiot Zamówienia będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j z późn. zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a opracowaną dokumentację projektowo-kosztorysową przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. 10.7. Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski nad realizacją robót, w ramach zadania inwestycyjnego wynikającego z przedmiotu umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia. 11. Informacje na temat rozwiązań równoważnych: Przedmiot Zamówienia nie posiada rozwiązań równoważnych. 12. Szczegółowe warunki dotyczące zamówienia: W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca uwzględni: 1) w przypadku korzystania z Podwykonawców koordynowanie działań Podwykonawców ponosząc za nich pełną odpowiedzialność, 2) wykonywanie prac z uwzględnieniem wszystkich warunków i nakazów wynikających z uzgodnień i zobowiązań wzajemnych, 3) naprawę ewentualnych szkód związanych z realizacją Przedmiotu Zamówienia wyrządzonych osobom trzecim lub uszkodzeniem mienia. 13. W ramach wynagrodzenia za nadzór autorski Wykonawca powinien uwzględnić: - nielimitowane kontakty/konsultacje telefoniczne oraz prace biurowe odpowiednio do zaistniałych potrzeb, - pobyt projektanta w siedzibie Zamawiającego w ramach nadzoru autorskiego traktuje się jako pobyt na budowie 14.Wykonawca przez cały okres realizacji umowy zobowiązany będzie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z Przedmiotem Zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 20 000 zł. 15. Warunki rękojmi i gwarancji: 1) Na wykonany Przedmiot Zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu 2 lata rękojmi liczone od daty protokolarnego odbioru dokumentacji objętej Przedmiotem niniejszego Zamówienia i uznania jej przez Zamawiającego za kompletną oraz 36 miesięczny okres pełnej gwarancji (dotyczy każdej części zamówienia osobno). Wykonawca wystawi i wyda Zamawiającemu dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisu art. 5773 Kodeksu cywilnego. 2) Bieg wszystkich okresów rękojmi i gwarancyjnych rozpoczyna się z dniem następującym po dniu podpisania przez Strony protokołu bezusterkowego odbioru końcowego dokumentacji opracowanej w ramach realizacji danej części zamówienia. 3) Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawców muszą odpowiadać, co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawcę i liczone będą od daty dokonania bezusterkowego odbioru końcowego dokumentacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w następującej wysokości:- część nr I zamówienia - 60,0 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych ), - część nr II zamówienia - 60,0 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych ), 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2019.310 t.j z późniejszymi zmianami). 3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BNP Paribas Bank Polska S.A.nr rachunku: 12 2030 0045 1110 0000 0084 0200 z dopiskiem: „Wadium przetargowe, sygnatura sprawy SA.270.12.2019.PP, część nr…… (należy wpisać numer części której dotyczy oferta) 4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy PZP. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli najpóźniej do terminu składania ofert zaliczone zostanie na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz musi zostać złożone najpóźniej do terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (kasa pokój nr 16). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 7b ustawy PZP. 6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem - określenie Przedmiotu Zamówienia; 3) kwotę gwarancji/poręczenia; 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy PZP. 7. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz - oryginał dokumentu został złożony w kasie, a jego kopia w ofercie. 8. Zwrot wadium: 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 6) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wypełniony formularz oferty sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; b) informacja o części zamówienia jaką Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy na formularzu oferty; c) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale 7 pkt 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 SIWZ; d) w przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich - zobowiązanie tych podmiotów (załącznik nr 2 do SIWZ); e) oświadczenie umożliwiające dokonanie oceny ofert w kryterium termin nanoszenia poprawek w dokumentacji projektowej; f) oświadczenie umożliwiające dokonanie oceny ofert w kryterium termin płatności - na formularzu oferty; g) oświadczenie w zakresie RODO – na formularzu oferty; h) pełnomocnictwo - (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; i) zaleca się dołączyć potwierdzenie wniesienia wadium w przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej. W przypadku wniesienia wadium w innej formie kopię dokumentu zaleca się dołączyć do oferty, natomiast oryginał dokumentu należy zdeponować zgodnie z wymogami SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach